Lagberedningen har under 1946 fortsatt arbetet med revisionen av jordabalken. Härvid har ytterligare bearbetning skett av tidigare uppgjorda utkast till bestämmelser om fastighets gränser, om tillbehör till fastighet, om rättsförhållanden mellan grannar, om köp, byte och gåva, om förköpsrätt, om återköpsrätt och om klander. I övrigt har arbetet huvudsakligen ägnats åt författandet av motiv till dessa lagutkast.
    Sedan ordföranden Undén och ledamoten Zetterberg d. 31 juli 1945 inträtt i statsrådet utan att någon ny arbetskraft tillförts beredningen, ha möjlig-

 

1 De sakkunniga ha sålunda avvisat domarutredningens förslag att revisionssekreterartjänsterna skola göras till e. o.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 275heterna för revisionsarbetets snara slutförande självfallet i hög grad förminskats. Med hänsyn särskilt till denna förändring i läget har det inom beredningen ansetts lämpligt, att vissa delar av det tillämnade jordabalksförslaget — nämligen de kapitel vilka systematiskt böra placeras i början av balken — sammanföras i ett särskilt betänkande. Efter framställning har beredningen medgivits att avlämna ett tryckt betänkande, omfattande lagtext och motivering till vissa kapitel av jordabalksförslaget. Beredningen avser icke härmed att föreslå en partiell reform inom jordabalkens område utan endast att framlägga en del av det jordabalksförslag, som beredningen tänkt sig skola i ett sammanhang genomföras. Det kan antagas, att publicerandet av ett dylikt betänkande skall vara till fördel för det fortsatta revisionsarbetet genom den möjlighet till offentlig diskussion som härigenom yppas.
    Delbetänkandet kommer att avse de kapitel i jordabalken, som omfatta de ovan anmärkta bestämmelserna, och torde avlämnas under våren 1947.

H. af T.