De kungl. kommittéerna. Enligt riksdagsberättelsen 1947 ha följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under år 1946 avslutat sin verksamhet efter slutfört uppdrag. (Angående de utredningar som enligt Kungl. Maj:ts beslut den 29 nov. 1946 icke skola fullföljas se SvJT 1947 s. 160.)
    1. Sakk. för fortsatt utredning ang. revision av strafflagen för krigsmakten (se SOU 1946:83 och SvJT 1947 s. 197). 2. 1943 års domarutredning (se SOU 1946:57 och SvJT 1946 s. 320). 3. Utredning ang. reglering av förfarandet hos förvaltningsmyndigheter i ärenden rörande enskild rätt (se SOU 1946:69). 4. 1945 års kommitté för utredning om rätten till anställdas uppfinningar (se SOU 1946:21). 5. 1945 års krigsdomstolsutredning (se SOU 1946:91 och ovan s. 268). 6. Utredning ang. omorganisation av justitiekanslersämbetet i anledning av processreformen (se SOU 1946:92 och SvJT 1947 s. 132). 7. Byggnadsborgenärsutredningen (se SOU 1946:62 samt SvJT 1946 s. 134 och 690). 8. 1945 års försvarsuppfinningskommitté (se SOU 1946:25). 9. Förberedande utredning rörande ökad offentlig redovisning av driftföretags ekonomiska förhållanden (promemoria d. 28 maj 1946). 10. Utredning angående internordisk lagstiftning om verkställighet av straffdomar m. m. (se SOU 1947:16).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsatte sin verksamhet vid 1947 års ingång. 1. Straffrättskommittén (ordf. riksmarskalken B. Ekeberg). 2. Strafflagberedningen (ordf. f. d. presidenten K. Schlyter). 3. Auktorrättskommittén (ordf. riksmarskalken Ekeberg). 4. 1943 års sekretessutredning (ordf. f. d. justitierådet N. Gärde). 5. Ungdomsvårdskommittén (ordf. fattigvårdsdirektör O. R. Wangson); uppdraget beräknas vara slutfört till d. 1 april 1947. 6. Fastighetsbildningssakunniga (ordf. generaldirektören H. Malmberg). 7. Sakk. för kodifiering av ärvdabalken (ordf. riksmarskalken Ekeberg), se SvJT 1946 s. 685; utredningsuppdraget beräknas bliva slutfört under år 1947. 8. Dissenterlagskommittén (ordf. f. d. hovrättsrådet frih. Hj. Nordenskjöld); utredningen beräknas bliva slutförd under senare hälften av år 1947. 9. Utredningen rörande revision av varumärkes.-

276 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.och firmalagstiftningen (byråchefen Å. von Zweigbergk). 10. 1944 års tryckfrihetssakkunniga (ordf. f. d. justitierådet Gärde); uppdraget beräknas bliva slutfört under år 1947. 11. Tredjemansskadesakkunniga (utredningen avser nya privaträttsliga bestämmelser i fråga om skador, som genom luftfartyg tillfogas tredje man på jordytan; ordf. riksmarskalken Ekeberg). 12. Sakk. att biträda fångvårdsstyrelsen vid utredning rörande rationalisering av det frivilliga skydds- och hjälparbetet bland villkorligt dömda m. fl.; utredningen beräknas bliva slutförd under år 1947. 13. Utredning för översyn av lagstiftningen om ekonomiska föreningar (rev. sekr. E. Hagbergh jämte sakk.), se SvJT 1946 s. 62 och 1947 s. 263; uppdraget beräknas bliva slutfört under år 1947. 14. Utredning rörande offentliggörande av hemligstämplade protokoll och handlingar i mål rörande spioneri m. m. (rev.sekr. E. Alexanderson och riksdagsmannen K. Bergström); utredningen beräknas vara slutförd under år 1947. 15. Utredning rörande vissa ändringar i vattenlagen (ordf. justitierådet G. Walin, sekr. hovrättsrådet O. Riben); utredningsuppdraget beräknas kunna slutföras under år 1947. 16. Utredning ang. utformningen av administrativa föreskrifter rörande förundersökningsförfarandet i brottmålenligt nya RB m. m. (landsfogden G. Persson m. fl.). 17. Processnämnden (ordf. f. d. justitierådet Gärde), se SvJT 1946 s. 290. 18. Utredning ang. omorganisation av nedre justitierevisionen i anledning av processreformen (ordf. justitierådet H. Forssman), se SvJT 1946 s. 289; uppdraget har slutförts i början av år 1947, se ovan s. 272 ff. 19. Delegerade för nordiskt samarbete på lagstiftningens område (riksmarskalken Ekeberg och justitierådet Walin). 20. Bedömningsnämnden (ordf. presidenten A. Lindhagen). 21. Markutredningen (ordf. landshövdingen M. Jacobsson), se SvJT 1946 s. 595. 22. Utredning för översyn av flottningslagstiftningen (rev.sekr. G. U. Schirén jämte sakk.). 23. Sakk. för nordiskt samarbete på medborgarskapsrättens område (ordf. borgmästare J. Laurin). 24. Utredning rörande revision av riksdagens arbetsformer (ordf. landshövdingen Th. Bergquist). 25. 1946 års lufträttssakkunnige (hovrättsrådet H. Wikander). 26. Utredning om inrättande av en statlig rättshjälpsanstalt i Haparanda (hovrättsrådet H. Henkow jämte sakk.).
    Av kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet fortsatte bl. a. följande vid ingången av år 1947 sin verksamhet med utredningsuppdrag rörande lagstiftningsfrågor. — 1. Inom soc.dep.: Socialvårdskommittén (ordf. f. d. landshövdingen B. Eriksson, sekr.hovr.ass. S. O. Svensson), se SvJT 1946 s. 136 och 601; 1938 års arbetarskyddskommitté (ordf. generaldirektören J. V. Nordin); 1944 års kommitté för kommunal samverkan (ordf. generaldirektören N. T. Löwbeer); 1941 årsbefolkningsutredning (ordf. statsminister T. Erlander); 1946 års kommunallagskommitté (ordf. riksdagsmannen J. E. G. Fast, sekr. hovr.ass. S. Ekblom); polisinstruktionsutredningen (ordf. statssekreteraren I. Lindell, sekr. landsfogden E. Sjöholm); 1946 års alkoholistvårdsutredning (ordf. landshövdingen Bergquist), se SvJT 1946 s. 785. — 2. Inom komm.dep.: utredning rörande revision av gällande regler om järnvägs ansvar för skada å gods m. m.(f. d. justitierådet A. Bagge), 1944 års trafikförfattningssakkunniga (ordf.landshövdingen T. E. Löfgren, sekr. hovr.ass. B. Beskow). — 3. Inom fin.dep.: 1944 års skattesakkunniga (ordf. riksdagsmannen A. J. Bärg); 1944 års all-

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 277männa skattekommitté (ordf. skattedirektören K. G. A. Sandström), sekr. ass. N. G. Lindquist); 1944 års nykterhetskommitté (ordf. statsrådet G. Danielson) ; 1945 års bankkommitté (ordf. landshövdingen C. Jonsson, huvudsekr. byråchefen K. Wulff); 1945 års lönekommitté (ordf. advokaten P. Westling); sakk. för folkbokföringen i Stockholm och Göteborg (ordf. överdirektören E.J. Höijer); sakk. för utredning av frågan om rätt för stadshypoteks- och bostadskreditföreningar att utlämna lån mot säkerhet av inteckning i tomträtt (ordf. f. d. rev.-sekr. J. Nordenfalk); sambeskattningssakkunniga (ordf. ass.S. E. Lutteman); 1946 års upphandlingssakkunniga (ordf. f. d. hovrättsrådet S. Hammarskiöld); varubeskattningskommittén (ordf. riksdagsman H. L. E. Sjödahl). — 4. Inom eckl.dep.: 1946 års prästlönekommitté (ordf. landshövdingen A. Westling); domkyrkosakkunniga av år 1946 (ordf. f. d. generaldirektören L. Berglöf); sakk. för utredning av frågan om kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster (ordf. biskopen T. Bohlin). — 5. Inom jordbr.dep.: Utredning rörande skogsvårdslagstiftningen (skogsvårdsstyrelsen jämte sakk.); fiskerättskommittén (ordf. exp.chefen C. Romberg, sekr. rev.sekr. G. Thulin); utredning rörande vissa fiskerättsliga förhållanden inom Västerbottens och Norrbottens län (f. d. generaldirektören Berglöf); utredning rörande lagstiftning angående naturskyddet m. m. (ordf. häradshövdingen K. Elliot, sekr.hovr.ass. greve E. W. Spens). — 6. Inom hand.dep.: 1942 års sakk. för revision av förordningen ang. explosiva varor (ordf. fil. dr S. A. G. Nauckhoff); sakk. för utredning av frågan av revision av förordningen ang. handel med vissa begagnade föremål (ordf. rev.sekr. Alexanderson); 1945 års försäkringsutredning (ordf. riksdagsmannen K. J. Olsson, sekr. hovr.ass. O. Appeltofft), se SvJT 1946 s. 687; utredning om en revision av näringslagstiftningen (häradshövdingen Elliot).

J. B.