Lagrådet har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    1946.
    December 30. Förslag till lag om ändring i strafflagen. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Strömberg.
    1947.
    Januari 28. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 22 juni 1928 (nr 254) om arbetsdomstol. Föredragande: chefen för soc.dep:s rättsavd. Lars Gunnar Ohlsson.
    Januari 29. Förslag till lag om tingshusbyggnadsskyldigheten i vissa fall. Föredragande: hovrättsassessorn Bengt Lassen.
    Januari 31. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 29 juni 1945 (nr 522) om kontroll å viss utländsk egendom m. m. Föredragande: lagbyråchefen Kurt Holmgren.
    Februari 10. Lag om fortsatt tillämpning av äldre rättegångsbalken å rättegången vid krigsdomstol m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Strömberg.
    Februari 15. Förslag till byggnadslag, lag ang. ändring i lagen d. 30 juni 1943 (nr 431) om allmänna vägar, lag ang. ändring i lagen d. 3 sept. 1939 (nr 608) om enskilda vägar, samt lag om ändrad lydelse av 33 § civilförsvarslagen d. 15 juli 1944 (nr 536). Föredragande: revisionssekreteraren Alfred Bexelius.
    Februari 21. Förslag till lag om kronans förköpsrätt, lag ang. ändring i lagen d. 22 dec. 1943 (nr 884) om förköpsrätt, samt lag ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation. Föredragande: chefen för jordbr. dep:s rättsavd. Carl Henrik Nordlander.

B. L.