THEODOR GEIGER. Debat med Uppsala om Moral og Ret. Lund 1946. Carl Bloms boktryckeriaktiebolag. 247 s. Kr. 7.00.

 

    Under en längre tids vistelse i Sverige under kriget kom den danske sociologiprofessorn Geiger i närmare kontakt med den till synes alltjämt livskraftiga diskussionen vid våra akademier rörande de grundproblem av metodisk och rättsfilosofisk art, som animerats av den kritiska s. k. Uppsalafilosofien. Geiger avser att med det föreliggande arbetet taga ställning till de väsentliga punkterna i denna diskussion, såvitt den äger betydelse för samhällsvetenskaperna, och kommer därvid — naturligt nog — utanför den egentliga rättslärans ram. Hans inställning är i stort sett välvillig mot Uppsalaskolans uppröjningsarbete i den juridiska begreppsvärlden, men författaren hävdar att den s. k. värdenihilismen icke genomföres konsekvent hos Hägerström och dennes efterföljare. Delvis synes denna Geigers kritik vila på en missuppfattning av Uppsalafilosofiens rent kunskapsteoretiskt menade program (jfr härom närmare vad Ross anför i sin recension av boken i Juristen 1946 s. 259 och 319).
    De bidrag som Geigers arbete skänker den egentliga rättsläran genom diskussionen av sådana tvisteämnen som den objektiva rättens giltighetsproblem, rättsstridighetsbegreppet m. m. synas måhända icke alltför betydande eller originella. De av Geiger hävdade rättspolitiska konsekvenserna av hans radikala värdenihilism lämna rum för åtskilliga anmärkningar i vissa stycken och likna betänkligt rena truismer i andra fall. Tankegångarna framföras emellertid med en energi som tvingar läsaren till respekt och som gör framställningen intresseväckande. Arbetet bör därför icke förbigås av dem som intressera sig för rättens ständigt lika lockande grundproblem.

I. A.

 

    Juristföreningar i Finland. Finlands Juristförbund utgör en centralorganisation (se SvJT 1945 s. 649). Allmänna juristföreningar, utan karaktär av »fackföreningar», äro dels den rent finskspråkiga Suomalainen Lakimiesyhdistys, som utger tidskriften Lakimies, dels den tvåspråkiga, men övervägande svenskspråkiga Juridiska föreningen i Finland (organ: Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland) vars finska dubbelnamn är Suomen Lainopillinen Yhdistys.
    Domarnas fackföreningar utgöras dels av Finlands domareförbund (se SvJT 1944 s. 480), dels av specialföreningar för de högsta domstolarnas (högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens) ledamöter, för hovrätternas ledamöter, för häradshövdingarna, för magistraterna och rådstuvurätterna samt för de högsta domstolarnas och överrätternas tjänstemän.
    Advokaternas fackförening är självfallet Finlands advokatförbund (Suomen

302 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.Asianajajaliito). Förbundet utger tidskriften Defensor legis, övervägande finskspråkig.
    De unga juristernas fackföreningar äro dels den finska Nuoret Lakimiehet, dels den svenska Unga Jurister.
    Specialföreningar äro Försäkringsjuristernas förening, Föreningen för Internationell sjörätt, Finlands avdelning av International Law Association och Kriminalistföreningen.
    En förhållandevis ny förening, som faller utanför ovannämnda schema, är Mellersta-Österbottens Juristförening.