Juridiska föreningen i Finland. Under vapenstilleståndets i många avseenden tryckande förhållanden har föreningen även år 1946 utan avbrott verkat för sina syftemål. Diskussionsfrågorna, till antalet 12, ha under året samtliga refererats och, så när som på en, även slutbehandlats vid centralavdelningens och flera av de sex filialavdelningarnas möten. Huvudreferenter hava varit vid centralavdelningens möten: d. 22 febr. prof. Gunnar Palmgren och justitiesekreteraren Bertel Schwindt; d. 29 mars prof. Erik af Hällström och hovrättsassessorn jurisdoktor W. A. Palme; d. 26 april vice häradshövdingen Geir Lindblad och justitierådet Gunnar Nybergh; d. 27 sept. akademiekansler O. Hj. Granfelt, justitierådet Nybergh och vice häradshövdingen Arnold Stenvall samt d. 25 okt. prof. Bo Palmgren, justitierådet C.A. Hastig och regeringssekreteraren Fjalar Kajander. Samtliga referat och diskussionerna publiceras fortlöpande i föreningens tidskrift. Där ingå också de minnesord ministern jur. dr K. G. Idman vid mötet d. 29 mars uttalade över föreningens bortgångne ledamot Rafael Erich.
    Under året har ur föreningens fonder utdelats i pris för vetenskapliga arbeten 10,000 mk samt i tryckningsbidrag och understöd för juridiska verk inalles 89,500 mk. I föreningens publikationsserie ha sedan föregående årsmöte utkommit banden n:ris 15 och 16, förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckmans arbete »Om fartygsbefälhavarens rättsliga ställning II, samt jur. dr Lars Erik Taxells avhandling »Aktiebolagsstyrelsens kompetens att rättshandla». — Vid föreningens årsmöte d. 13 dec. höll dr Taxell ett föredrag över ämnet: »Verkställande direktörens i ett aktiebolag ställning och ansvarighet.»
    Årsmötet återvalde föreningens och centralstyrelsens ordf., prof. Erik af Hällström, samt v. ordf., presidenten i Högsta domstolen Oskar Möller. Lika så omvaldes styrelsemedlemmarna justitieråden Nybergh och Kurt Kaira samt bankdirektören Aarne Castrén. Till ledamot av styrelsen utsågs därjämte justitierådet Harald Brunou och till suppleanter prof. Bo Palmgren, omvald, samt justitierådmannen Lars Gestrin.
    Juridiska föreningens tidskrift (FJFT), som nu begynner sin åttiotredje årgång, utkom år 1946 som vanligt med sex häften och kommer även i år att redigeras enligt samma principer som hittills. Enär tidskriftens förtjänstfulle huvudredaktör och redaktionssekreterare prof. Ragnar Hemmer nu önskat frånträda denna sin mångåriga verksamhet, har centralstyrelsen till huvudredaktör utsett föreningens ordf. prof. af Hällström. Då jämväl föreningens hittillsvarande sekreterare justitierådmannen Gestrin nu velat avgå, har styrelsen i hans ställe till sekreterare samt till posten såsom redaktionssekreterare utsett vice häradshövdingen Curt Olsson.

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 303    Föreningens skattmästare är fortfarande advokaten Helge Crohns samt revisorer vice häradshövdingarne Berndt Godenhielm och Emil Ahlberg. Mötesvärd vid centralavdelningen är vice häradshövdingen Rolf Lax.
    Antalet medlemmar i Juridiska föreningen hade år 1946 nedgått till 713 men väntas åter stiga. Antalet hedersledamöter är 8. Medlemsavgiften för 1947 har fastställts till 250 mk, varvid ledamöterna utan särskild avgift erhålla föreningens tidskrift. Dennas prenumerationspris utgör 300 mk, men i Skandinavien 10 kr. i resp. länders mynt. SvJT:s prenumeranter kunna dock erhålla tidskriften för en årsavgift om 9 kr. vid prenumeration genom denna tidnings eller tidskriftens expedition.

Lars Gestrin.