YRKESFRÅGOR OCH YNGRE JURISTER. 307    Lokalavdelningen för Skåne av Sveriges yngre juristers förening har under år 1946 sammanträtt i Lund tre gånger. Det första sammanträdet, som ägde rum d. 15 april, hade formen av en i samarbete med andra akademiska fackorganisationer i Lund anordnad diskussion om »Akademisk samverkan — ett samhällsmål». Förste diskussionsinledare var med. lic. Karl Emil Thulin och andre inledare föreningens ordf., sekreteraren Rune Kristensson. Vid sammanträde d. 26 sept. höll drätselnotarien Valdemar Åström, Malmö, ett föredrag, betitlat »Jurister i kommunaltjänst». Avdelningens årsmöte hölls d. 12 nov., då hovrättsfiskalen Lennart Wiberg i anslutning till domarutredningens betänkande talade om »Den statliga domarkarriären».
    Avdelningens styrelse utgöres av stadsfogden Gillis Björck, ordf., bitr. stadsfiskalen Bertil Åkerman, v. ordf., e. o. länsnotarien Bengt Svanström, sekr., jur. stud. Erik Gunnar Holmberg, sekr. för medlemsvärvningen, t. f.assessorn Carl Olof Jönsson, drätselnotarien Valdemar Åström, advokaten Anders Winblad och jur. stud. Karl Bertil Follin med hovrättsfiskalen Sven Bramsjö, hovrättsassessorn Anders Bruzelius, tingsnotarien Carl Georg Wargelius och jur. stud. Örjan Wetterberg, kassaförvaltare, som suppl. Antalet till avdelningen anslutna föreningsmedlemmar uppgick vid utgången av år 1946 till omkring 475.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under vårterminen förekom följande: d. 5 febr. föredrag av advokaten Axel Hemming-Sjöberg över ämnet »Rättegången mot Quisling», d. 15 mars föredrag av mr Thomas Gore, Assistant Labour Attaché vid Brittiska legationen, över ämnet »Thestudy of law in England», d. 25 april diskussion över betänkandet angående nya former för statsvetenskapliga examina med orienterande anförande av prof. Phillips Hult. Detta sammanträde var anordnat tillsammans med Statsvetenskapliga intresseföreningen. D. 10 maj talade prof. Carl Jacob Arnholm, Oslo, om rättshandlingsbegreppet samt utdelades Knut och Alice Wallenbergs stipendium för medlemmar i föreningen om 1,000 kr. att delas lika mellan jur. o. fil. kand. Björn Ahlander och jur. stud. Stig Svensson samt ett Juridiska föreningens stipendium om 500 kr. till jur. stud. Gustav Hjelmér. Från höstterminens verksamhet kan antecknas, att prof. Georg Andrén vid föreningens recentiorsfest d. 15 okt. höll ett föredrag över ämnet» Hur en nutida regering arbetar» och att prof. Håkan Nial d. 22 nov. talade över ämnet »Insyn i ekonomiska företag». Vid höstterminens sista sammanträde, som anordnades tillsammans med lokalavdelningen av SYJF, höll justitierådet Per Santesson föredrag om »Några intryck från Nürnbergprocessen».
    Styrelsen har f. n. följande sammansättning: prof. Phillips Hult, ordf., jur. kand. Åke Larsson, v. ordf., jur. stud. Inger Adner, t. f. sekr., jur. stud. Tomas Cramér, bibl., jur. stud. Harald Westling, v. bibl., jur. stud. Hans v. Heijne, förest. för litteraturavdelningen, akademikamrerare Karl Georg Arrhenius, skattmästare, jur. kand. Gunnar Ekman, klubbmästare, jur. kand. Olof Bruun, jur. stud. Lars Ingemar Thorleif och jur. stud. Arne Berglund. Föreningens medlemstal är f. n. omkring 500.