Institutet för rättsvetenskaplig forskning. I anledning av ett förslag, som på sin tid framställdes av f. d justitierådet Joh. Hellner, har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse upprättat en rättsvetenskaplig institution, benämnd »Institutet för rättsvetenskaplig forskning», och beslutat tilldela institutet en fond på två miljoner kronor, vars avkastning får av institutet användas för dess verksamhet. Enligt de av stiftelsen för institutet utfärdade stadgarna bör institutet särskilt verka för en sådan vetenskaplig bearbetning av gällande svensk rätt, som kan vara till gagn för domstolarna, det praktiska rättslivet och juristutbildningen. Institutets verksamhet bör i allmänhet utövas sålunda, att institutet uppdrager åt därtill utsedda personer att idka vetenskaplig forskning inom företrädesvis större områden av rättssystemet och att sammanfatta forskningsresultaten i arbeten, avsedda att utgivas. Institutet skall avlöna forskarna under den tid de fullgöra sina uppdrag.
    Till ledamöter av institutets styrelse har stiftelsen utsett riksmarskalken Birger Ekeberg, utrikesministern Östen Undén, f. d. justitierådet Nils von Steyern och professor Per Olof Ekelöf. Vid konstituerande sammanträde har institutets styrelse till ordförande valt riksmarskalken Ekeberg.

 

    Föreningen Svensk avdelning av International Law Association höll 1946 sitt årsmöte d. 31 maj. Därvid valdes till ledamöter av styrelsen: justitierådet Axel Afzelius, advokaten Ivan Atmer, justitierådet Algot Bagge, advokaten Nils Berglund, generalkonsuln Gunnar Carlsson, prof. Gösta Eberstein, riksmarskalken Birger Ekeberg, direktören Pehr Gyllenhammar, f. d. landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld, dispaschören Per Hasselrot, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, justitierådet Emil Sandström, advokaten Carl Ludvig Schönmeyr, utrikesministern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. Vid styrelsesammanträde samma dag omvaldes Hammarskjöld till styrelsens ordf. och Bagge till v. ordf., varjämte Schönmeyr omvaldes till föreningens sekr. och kassaförvaltare. Till ledamöter av verkställande utskottet, av vilket styrelsens ordf. och v. ordf. äro självskrivna ledamöter, omvaldes herrar Ekeberg, Undén, Wikander och Schönmeyr med herrar Berglund och Hasselrot såsom suppleanter. Antalet medlemmar i den svenska föreningen är 45, av vilka 32 tillika äro medlemmar i International Law Association.