Gefleborgs läns juristförening har under år 1946 sammanträtt två gånger. Vid det första sammanträdet höll advokaten Gudmund Silfverstolpe föredrag över ämnet »Lagen, domaren och advokaten. Några engelska intryck». Vid det andra sammanträdet hölls föredrag av länsassessorn Bo Kellgren över ämnet »Skatt vid källan». Styrelsen består av taxeringsintendenten Erik Hellman, ordf., stadsfiskalen Sven Berglund, v. ordf., rådmannen Sven Ståhl, sekr. och kassaförvaltare, advokaten Gunnar Ahlström och stadsnotarien Louis Campanello med häradshövdingen A. de Verdier och advokaten Curt Ekdahl såsom suppleanter. Föreningen har 46 medlemmar.

 

    Västernorrlands juristklubb har under år 1946 hållit tre sammanträden. Vid sammanträde d. 26 jan. höll borgmästaren Iwan Wikström i Östersund föredrag över ämnet »Några synpunkter rörande tillämpningen av K. M:ts cirk. d. 13 okt. 1944 angående anpassning av det processuella förfarandet vid underrätterna efter principerna i nya RB». Vid sammanträde d. 21 sept., vilket tillika var årssammanträde, utsågos till styrelseledamöter i klubben följande personer: häradshövdingen H. F. Km Karlsson, ordf., taxeringsintendenten Hilding Björne, v. ordf., advokaten Albert Hansson, sekr. och kassör, samt advokaten Gunnar Fogelqvist, rådmannen Helge Thomson och advokaten Henrik Lindblom. Till styrelsesuppleanter valdes: häradshövdingen Herbert Beckman, rådmannen Eric Söderlind, advokaten Ragnar Reimers och tingsnotarien Gunnar Ehrner. Vid sammanträdet diskuterades föredragsämnen för kommande sammanträden, varefter klubbens ledamöter med damer samlades till en högtidsstund för att fira klubbens 20-årsjubileum. Vid sammanträde d. 30 nov. hölls föredrag av överläkaren Nils Ohlsson i Sundsvall över ämnet »Tillämpning av SL 5: 5 och 5:6 ur rättspsykiatrisk synpunkt». Till detta sammanträde hade inbjudits vid Sidsjöns sinnessjukhus tjänstgörande läkare. — Klubben räknar nu ett 50-tal medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1946 haft två ordinarie sammanträden, därvid föredrag hållits av taxeringsintendenten Hilding Björne över ämnet »Skattestrafflagen och dess tillämpning», av advokaten Erik Schmeling om »Spridda reseintryck från studier vid Köpenhamnsdomstolarna» samt av assessorn Åke Jansler över ämnet »Om förslaget till föräldrabalk».
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., borgmästaren Iwan Wikström, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt advokaten Dieden Cappelen-Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppleanter. Klubbmästare är assessorn Åke Jansler. Klubben har 50 medlemmar.

 

    Övre Norrlands juristförbund höll årsmöte d. 15 juni 1946 i Luleå. Vid mötet, som bevistades av ett 50-tal medlemmar, hölls föredrag av presidenten Karl Schlyter över ämnet »Fångvårdsreformerna och den allmänna laglydnaden.» I anslutning till sammanträdet besågo mötesdeltagarna under sakkunnig ledning ett par industriella anläggningar. Till ordf. i

NOTISER. 313förbundsstyrelsen återvaldes presidenten Holger Elliot. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts av Västerbottens juristförening hovrättsrådet Manne Zuhr, häradshövdingen Johan Wandén och advokaten Rudolf Ahlgren med landssekreteraren Sven Swedberg, vattenrättsdomaren Folke Löwing och borgmästaren Thomas Lundquist såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening häradshövdingen Yngve Kristenson, häradshövdingen Einar Holm och landssekreteraren Ragnar Sundberg med landsfogden Axel Danielson, advokaten Georg Linse och länsassessorn Gunnar Wik såsom suppleanter.