316 PERSONALNOTISER.    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    21 febr. 1947 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Ino Bodewall att fr. o. m. 15 mars 1947 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    28 febr. 1947 beviljat revisionssekreteraren Sven Hammarskiöld avsked från revisionssekreterarämbetet.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    31 jan. 1947 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn i samma hovrätt Gunnar Ljung och tingsdomaren i Östbo och Västbo domsaga Gösta Bergström, den sistnämnde fr. o. m. 1 mars 1947;
    s. d. till assessor i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Per-Erik Fürst;
    7 febr. beviljat fiskalen i hovrätten för Övre Norrland Walter Delje entledigande från förordnande att t. v. uppehålla befattningen såsom sekreterare i hovrätten, samt 7 mars 1947 förordnat e. fiskalen i samma hovrätt Magnus Hertting att t. v. uppehålla befattningen.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    14 febr. 1947 förordnat, att Gärds och Albo domsagas nuvarande tingsställe i Degeberga skall indragas fr. o. m. den dag som det för domsagan beslutade tingshuset i Kristianstad kommer att tagas i bruk (jfr SvJT 1945 s. 922);
    28 febr. 1947 beviljat häradshövdingen i Östra och Medelsta domsaga Carl Söderström avsked från häradshövdingämbetet med utgången av mars 1947;
    7 mars 1947 beviljat häradshövdingen i Bråbygdens och Finspånga länsdomsaga Sigurd Nyrén avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 9 aug. 1947.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    24 jan. 1947 beviljat borgmästaren i Norrköping Carl Johan Reventberg avsked från borgmästarämbetet fr. o m. 4 april 1947;
    s. d. medgivit magistraten i Uppsala att under år 1947 anställa en assessor vid rådhusrätten i staden såsom extra befattningshavare och med vissa av K. M:t samtidigt fastställda arbetsuppgifter;
    31 jan. 1947 beviljat bergmästaren i Sundsvall Leonard Groth avsked från borgmästarämbetet fr. o. m. 7 febr. 1947;
    28 febr. 1947 till andre rådman i Vänersborg utnämnt fiskalen i Göta hovrätt Erik Gustav Holst.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har medgivit
    10 jan. 1947 att under tiden 21 jan.—30 juni 1947 biträdande vattenrättssekreterare må vara anställd vid Österbygdens vattendomstol;
    17 jan. 1947 att assessorn i Svea hovrätt Ivar Ahlström må förordnas såsom biträdande vattenrättsdomare vid Söder bygden s vattendomstol under en tid av en och en halv månad, räknat fr. o. m. 1 jan. 1947, för slutförande av handläggningen av vissa större vattenmål.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har förordnat
    17 jan. 1947 assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Volrat Koch att till utgången av år 1947 vara vice krigsdomare i särskilda krigsrätten för kustflottan;
    7 mars 1947 assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Karl Wessman att till utgången av år 1947 vara krigsdomare i bl. a. regementskrigsrätten vid Göta artilleriregemente;
    s. d. förenämnda assessorn Volrat Koch att till utgången av år 1947 vara vice krigsdomare i bl. a. regementskrigsrätten vid Göteborgs luftvärnskår.

 

    »Stim.» K. M:t har 28 febr. 1947 — jämte det att justitierådet Gösta Walin entledigats från förordnande att vara led. i styrelsen för föreningen svenska tonsättares internationella musikbyrå, Stim, u. p. a. — förordnat suppleanten i nämnda styrelse, byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Sven Romanus att för tiden 1 mars 1947—30 juni 1949 vara led.

PERSONALNOTISER. 317i styrelsen ävensom byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Kurt Holmgren att för samma tid vara suppleant för de av K. M:t utsedda styrelseledamöterna.