HUGO HENKOW. Reform av strafflagstiftningen för krigsmakten. Sthm 1946. Norstedt. 40 s. Kr. 1.00.

 

    Det sedan länge pågående reformarbetet på den militära strafflagstiftningens område resulterade i november 1946 i ett av två sakkunniga, militieombudsmannen Nils Regner och hovrättsrådet Hugo Henkow, avgivet betänkande med förslag till strafflagstiftning för krigsmakten. Föreliggande broschyr innehåller en av den senare lämnad översiktlig och kortfattad framställning av förslaget (jfr även redogörelsen h. 3 s. 198).

B. L.

 

ROLF BROBERG, INGVAR LINDELL & YNGVE SAMUELSSON. Den nya sjukförsäkringen. Redogörelse för den år 1946 beslutade sjukförsäkringsreformen. Sthm 1947. Norstedt. 133 s. Kr. 3.50.

 

    I denna skrift ge byråchefen Broberg, statssekreteraren Lindell och hovrättsassessorn Samuelsson en översiktlig och lättläst framställning av den allmänna sjukförsäkringen, varjämte lagtexten är avtryckt in extenso. På åtskilliga punkter lämnas upplysningar som icke direkt framgå av lagtexten. Jurister böra särskilt uppmärksamma bestämmelserna i lagens 107 §. Enligt detta lagrum äger allmän sjukkassa ej av den, som framkallat sjukdom hos annan eller eljest i anledning av sjukdom är pliktig att gälda skadestånd till försäkrad, återkräva sina utgifter för utgiven sjukhjälp (= sjukvårdsersättning och sjukpenning); är någon på grund av vållande eller eljest pliktig att till försäkrad gälda skadestånd i anledning av sjukdomsfall, skall från skadeståndet avräknas vad den försäkrade på grund av den obligatoriska försäkringen uppburit eller ägt uppbära från allmän sjukkassa. Att allmän sjukkassa frånkänts regressrätt mot skadeståndsskyldig och att även den skadelidandes rätt gentemot denne begränsats innebär en icke oväsentlig inskränkning i skadeståndsskyldigheten. Det bör nämligen uppmärksammas, att begreppet sjukdom även omfattar läkningsprocessen efter ett olycksfall.

I. S.

 

SUNE NORRMAN. Folkbokföring. Redogörelse för 1946 års folkbokföringsreform. Utg. under medverkan av SIXTEN DAHLQUIST. Sthm 1947. Norstedt. 254 s. Kr. 8.50.
    T. f. presidenten Norrmans skrift innehåller, förutom författningstexter, en redogörelse för den nya folkbokföringen. Arbetet är särskilt inriktat på att framhålla de avvikelser från äldre rätt som folkbokföringsförordningens bestämmelser innebära. I den mån så erfordras för detta syfte, är framställningen tämligen fyllig. Arbetet avser emellertid icke att utgöra en fullständig kommentar till folkbokföringsförordningen och ersätter sålunda icke samme författares bok »Rätt mantalsskrivningsort», till vilken talrika hänvisningar göras (se om nämnda bok SvJT 1945 s. 377).

I. S.