Nordisk administrativt Tidsskrift. Dubbelhäftet 3—4/1946 innehåller redogörelse för förhandlingarna vid det 8. nordiska administrativa mötet i Köpenhamn i augusti 1946. Inledningsföredragen vid mötets diskussioner återge sin extenso: »Den offentlige administrasjon under et system med statsregulert næringsliv» av prisdirektor WILHELM THAGAAKD (S. 156—171), »Kristidens erfarenheter i fråga om centraladministrationens arbetsformer» av landshövdingen Bo HAMMARSKJÖLD (S. 172—184) och »Om förvaltningstjänstemännens fortsatta utbildning» av presidenten U. J. CASTRÉN (s. 192—210).

 

    Norsk Retstidende (1946 h. 13—44). Cand. jur. KRISTEN VAAGE behandlar (s. 193—196) under rubriken »Noen bemerkninger om begrepet 'Krigstid' i den militære straffeprosesslovgivning, og om forholdet mellom denne ogd en borgerlige straffeprosesslov» några problem som äro synnerligen aktuella för norrmännen m. h. t. landssviksmålen. Häftena äro fortfarande fyllda med referat av dylika mål. S. 641—650 lämnas ett referat från högtidligheterna i Høyesterett d. 21 juli 1946, när Paal Berg frånträdde sin befattning som justitiarius (jfr SvJT 1946 s. 471).

 

    Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1946 h. 5—6). H. 5 inledes med en hyllning från föreningens centralstyrelse till excellensen Undén i anledning av dennes 60-årsdag i höstas. Av häftets innehåll må i övrigt nämnas: »Bör på utländskt språk utfärdad rättegångsfullmakt godkännas av domstol i Finland?» av akademiekansler O. HJ. GRANFELT (S.223—227), »Om utdömande av underhållsbidrag enligt 51 § äktenskapslagen» av justitierådet HARALD BRUNOU (s. 228—240), »Tankar kring en strafflagsnovell» (en under 1946 genomförd skärpning av straffen för stöld m. m.) av justitierådet KURT KAIRA (s. 241—244) samt »Av rätten förordnat offentligt köpvittnes befogenhet» av justitiesekreteraren BERTEL SCHWINDT (s. 245—250). Ur h. 6 må nämnas en uppsats av jur. dr W. A. PALMErande en hos oss ej längre aktuell fråga: »Kan skadestånd i brottmål utdömas, ehuru straffpåståendet förkastas?» (s. 295—312). Vidare har f. d. presidenten K. J. STÅHLBERG recenserat prof. Herlitz' utredning om förvaltningsförfarandet (s. 275—280).

R. L.

 

    Föreningen för internationell sjörätt i Finland höll sitt årsmöte d. 20 mars 1947 i Helsingfors. Föreningens styrelse erhöll följande sammansättning: förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman, ordf., prof. Erik Castrén, v. ordf., samt v. häradshövdingen, sjökaptenen Herb. Andersson, v. häradshövdingen Tönne Antell, sekr. assuransdirektören Sten Krause, prof. Kaarlo Kaira och jur. dr J. O. Söderhjelm med v. häradshövdingen Christian Zitting och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppleanter. Föreningens kassör är v. häradshövdingen Birger Antell. Föreningens medlemsantal utgör 48, varav 33 enskilda personer och 15 bolag eller andra sammanslutningar.
    Vid årsmötet höll dr Beckman ett föredrag om York-Anlwerpenreglerna.

R. B-n.