Fastighetsboksarbetet. I denna tidskrifts årgång 1944 (s. 586) har lämnats en kortfattad redogörelse för huru långt arbetet med uppläggandet av de nya fastighetsböckerna för landet fortskridit t. o. m. år 1943. I anslutning till en i sagda notis intagen tabell över antalet färdigställda upplägg åren 1939—1943 redovisas i nedanstående tabell motsvarande arbetsresultat för åren 1944—1946.

Antal färdigställda upplägg      
Domsagor under194419451946   
Svea hovrätt22,55115,72114,206   
Göta hovrätt16,53216,97714,481   
Hovrätten över Skåne och Blekinge7,05512,2018,733   
Hovrätten för Övre Norrland4,8084,9954,250   
Summa50,94649,89441,670   


    En jämförelse mellan de båda tablåerna ger vid handen att antalet årligen färdigställda upplägg, med undantag för ett enda år (1941) stadigt

396 NOTISER.sjunkit. Något annat var ju ej heller att vänta, då allteftersom arbetet fortgått domsaga efter domsaga slutbehandlats. Vid utgången av år 1946 voro nya fastighetsböcker sålunda fullständigt upplagda för 58 av landets 115 domsagor. Motsvarande antal vid utgången av år 1943 var 39. Relativt sett har under arbetsperioden 1944—1946 arbetsintensiteten icke obetydligt förbättrats i förhållande till vad fallet var under åren 1939—1943. Under vart och ett av åren 1944, 1945 och 1946 färdigställdes nämligen resp. 19 %, 22 % och 22 % av det vid årets början obearbetade materialet. Åren 1939 och 1940 voro motsvarande tal 20 % resp. 15.5 % samt vart och ett av åren 1941—1943 19 %.
    Av de färdigställda 58 domsagorna lyda 24 under Svea hovrätt, 25 under Göta hovrätt, 5 under hovrätten över Skåne och Blekinge samt 4 under hovrätten för övre Norrland. Under år 1947 beräknas uppläggandet vara slutfört i ytterligare 17 domsagor enligt vederbörande häradshövdingars uppgifter. Skulle dessa antaganden komma att förverkligas, innebure det ett stort framsteg i förhållande till år 1946, då endast 6 domsagor färdigställdes. Osannolikt förefaller ej heller att så kan bliva fallet, då det på senare tid visat sig möjligt att i större utsträckning än tidigare kunnat ske ställa särskild, fiskalsutbildad arbetskraft till förfogande för arbetets bedrivande.— Antalet icke färdigställda upplägg beräknades vid 1946 års utgång hava utgjort cirka 160,000 i hela riket. Härav torde komma cirka 80,000 upplägg på domsagor inom Kopparbergs län, där ifrågavarande arbete bedrives endast i viss av K. M:t medgiven utsträckning.

C. G. B.