Sinnessjuknämndens verksamhet under åren 1945 och 1946 redovisas i de berättelser för nämnda år nämnden avgivit till K. M:t. I följande redogörelse för berättelserna ha dessa sammanförts så, att ifråga om de olika grupperna av ärenden första siffran betecknar antalet ärenden under år 1945 och den andra samma antal under år 1946.
    Antalet handlagda utskrivningsärenden utgör 3,584 resp. 3,626. Av dessa ha 2,611 resp. 2,670 angålt straffriförklarade, s. k. N-patienter, 576 resp. 561 andra sinnessjuka, om vilkas utskrivning det enligt 20 § första stycket sinnessjuklagen ankommer på nämnden att besluta, s. k. O-patienter, och 397 resp. 395 sinnessjuka, om vilkas utskrivning vederbörande sjukvårdsläkare i första hand och nämnden endast såsom besvärsinstans beslutar, s. k. P-patienter. I ärendena rörande N-patienter har nämnden delegerat utskrivningsrätten å sjukvårdsläkaren i 136 resp. 186 fall, beslutat utskrivning i 126 resp. 319, försöksutskrivning i 885 resp. 707, fortsatt försöksutskrivning i 498 resp. 555 och avslag i 843 resp. 771 fall. Ifråga om O-patienter har nämndens beslut innefattat utskrivning i 70 resp. 75, försöksutskrivning i 173 resp. 128, fortsatt försöksutskrivning i 103 resp. 112 och avslag i 197 resp. 177 fall. Slutligen har beträffande P-patienter försöksutskrivning skett i O resp. 1 fall och återförvisning i 55 resp. 38 fall samt avslag meddelats i 340 resp. 356 fall.
    Försöksutskrivningstiden har under året utgått för 1,151 resp. 1,435 patienter, varjämte 441 resp. 416 varit försöksutskrivna tills vidare. Under året ha av de försöksutskrivna 287 resp. 355 återintagits (därav 82 resp. 111

NOTISER. 397på grund av återfall i brott) och 13 resp. 21 avlidit. Äterintagning har alltså ägt rum i cirka 18 resp. 19 % av fallen. Återfall i brott har skett i cirka 5,2 resp. 6 °/o av fallen.

M. W.