Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1947, tjuguåttonde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse till ordinarie årssammanträde. Därvid föredrogs följande

»Revisionsberättelse.

 Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1946 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa:

Ingående balans konto.

Debet. Kredit.
1946 1946
Jan. 1  Jan1.
An Grundfondens konto Kr. 125,097.70 Per Obligationers konto Kr. 79,900.—
Dispositionsfondens   » 19,948.06 konto Utlämnade lånskonto » 60,000.—
  Checkräknings konto » 5,145.76

Kr. 145,045.76

Kr. 145,045.76

Grundfondens konto.

Dec. 31
Jan. 1
An Utgående balans konto  Kr. 126,065.10
Per Ingående balans konto Kr. 125,097.70
 
  Inkomsters & utgifters konto » 967.40
Kr. 126,065.10
Kr. 126,065.10

Dispositionsfondens konto.

Dec. 31 Jan. 1
An Utgående balans konto Kr. 23,817.63

Per Ingående balans konto Kr. 19,948.06

  Inkomsters & utgifters konto » 3,869.57
Kr. 23,817.63 Kr. 23,817.63

Inkomsters & utgifters konto.

Dec. 31 Dec. 31
An Omkostnaders konto Kr. 70.23 Per Räntors konto Kr. 4,907.20

Av återstående be-

loppet kr. 4,836.97

lägges 1/5 till Grund-

fondens konto » 967.40

4/5 till Dispositions-

fondens konto » 3,869.57

 
Kr. 4,907.20 Kr. 4,907.20

Utgående balans konto.

Dec. 31 Dec. 31
An Obligationers konto Kr. 69,900.— Per Grundfondens konto Kr. 126,065.10
Aktiers » » 12,715.— Dispositionsfondens konto » 23,817.63
Utlämnade låns » » 60.000.—  
Checkräknings » » 7,267.73  
Kr. 149,882.73 Kr. 149,882.73

398 NOTISER,    Den 31 december 1946 funnos å


Obligationers konto.
Nom. 3,000 kr. Norges Kommunalbank 4 % obl. 1935 Kr. 3,000.—» 5,000 » Almedahl-Dalsjöfors Aktiebolag 3 1/2 % obl. 1938 » 5,000.—» 10,000 » Svenska Statens 4/2 % 1940 » 9,900.—» 6,000 » Svenska Statens 4 % 1941 » 6,000 —» 6,000 » Svenska Statens 3 1/2 % 1941 » 6,000.—» 10,000 » Svenska Statens 31/2 % 1943 » 10,000.—» 10,000 » Svenska Statens 3 % 1943 » 10,000.—» 5,000 » Svenska Statens 3 % 1944 » 5,000 —» 15,000 » Svenska Statens 3 % 1945 » 15,000.—Kr. 69,900.—


Aktiers konto.
50 aktier i Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget Kr. 4,700.—
2 aktier i Stockholms Enskilda Bank Aktiebolag Kr. 8,015 —
    Kr. 12,715.—

 

Utlämnade låns konto.
Nom. 60,000 kr. mot inteckning i n:r 6 kvart. Kungl, Trädgården Kr. 60,000.—

 

    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1946 bör med tacksamhet godkännas.
    Stockholm den 8 mars 1947.

 

C. Ludv. Hasselgren. Gustaf Sahlin