GEORG ÖSTEHHOLM. Till frågan om rätt att tillgodogöra annan tillhörig vattenkraft och några därmed nära sammanhängande spörsmål. Sthm 1947. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer 391 (1946: 17). 117 s.Kr. 2.50.
    Vid tillämpning av vattenlagen uppkommande spörsmål hava i ringa utsträckning blivit behandlade i litteraturen. Detta förhållande torde till stor del bero på dessa problems speciella natur, som därjämte fordrar viss

 

1 A. a. s. 4.

2 Se LUNDEVALL a. a. s. 9 och bland andra även GERLE, Synpunkter på pensionering av tjänstemän på grund av psykisk sjukdom, Svenska Läkartidningen 1946 nr 42

LITTERATURNOTISER. 421teknisk insikt på området och erfarenhet av olika i praktiken uppslående frågor. Det är därför glädjande att nu kunna till den intresserades studium rekommendera ett arbete, som berör vissa betydelsefulla delar av vattenlagen. Dess författare är vattenrättsamanuensen vid Söderbygdens vattendomstol Georg Österholm.
    Sedan förf. lämnat en kortare historik över äldre bestämmelser om byggande i vatten samt bl. a. behandlat i 2 kap. 3 § vattenlagen uppställda villkor för tillstånd till sådant byggande, kommer förf. in på huvudfrågan angående innebörden av de i 5—7 §§ nämnda kap. lämnade föreskrifterna om rätt att tillgodogöra annan tillhörig vattenkraft. I samband därmed har även redogjorts för vissa andra lagrum i samma kap. och särskilt då 38 § med riktlinjer för lösning av frågor om konkurrens mellan olika företag rörande samma vattenområde eller eljest. En stor del av framställningen ägnas så åt vattenlagens bestämmelser i 9 kap. om ersättning, i den mån dessa äro av betydelse för ifrågavarande ämne, varvid förf. även kommer in på intressanta frågor, vilka ej direkt berörts i lagen, såsom om vid ersättningens bestämmande hänsyn bör tagas till möjligheten för ersättningstagaren att tillgodogöra annan tillhörig vattenkraft samt om förutsättningarna för kvittning mellan nytta och skada. Efter en kortare redogörelse för de ändringar i vattenlagen som år 1945 vidtagits till motverkande av spekulation i vattenkraft följer så en avslutande översikt.
    Bokens värde förhöjes genom de rättsfall — varöver särskilt register uppsatts — som där refererats. Särskilt är det tacknämligt att jämväl många avgöranden vid underinstanserna modtagits. Prejudikaten rörande hithörande frågor äro nämligen sparsamma. Det ämne förf. behandlat omfattar en mångfald detaljspörsmål. På grund av ramen för arbetet och ämnets vidlyftighet har någon mera ingående penetration av de många problemen icke varit möjlig. Redogörelser lämnas för de olika lagrummens innehåll, i samband varmed hänvisas till rättsfall och andra förefintliga sparsamma källor. De kommentarer och egna synpunkter, förf. dessutom framlägger, visa att han satt sig väl in i frågorna och har ett sunt juridiskt och praktiskt omdöme. På enstaka punkter kan man ju hava en annan uppfattning än förf., och denne har kanske på vissa ställen varit alltför kortfattad för att meningen skulle bliva fullt klar, men de anmärkningar, som härutinnan kunna framställas, äro av mindre betydelse. Bakom bokens tillkomst måste ligga ett ej ringa arbete. Den som vill orientera sig i frågor som behandlas i arbetet torde gärna komma att »slå» i detsamma, och det utgör ett värdefullt underlag för fortsatt inträngande i ämnet.

Nils Lindberg.