HÅKAN NIAL. Om aktiebolag enligt lagen den 14 september 1944. översiktlig framställning för praktiskt bruk jämte formulär och lagtext. Sthm 1947. Norstedt. VIII + 250 s. Kr. 12.00.

 

    Prof. Nial lämnar i detta arbete i översiktlig form en orientering rörande den nya aktiebolagslagens bestämmelser. Arbetet är avsett för praktiskt bruk och utgör en av detta syfte föranledd omarbetning av författarens tidigare utgivna, främst för den juridiska undervisningen avsedda skrift »Aktiebolagsrätt» (se i SvJT 1946 s. 588).

I. S.

 

    Kompetensfordringar för statliga, vissa halvstatliga och kommunala tjänster samt sådana yrken och befattningar, för vilkas utövande kräves av statlig myndighet utfärdad behörighetsförklaring eller legitimation. SOU 1947: 19. 288 s.

 

    Vid den yrkesvägledande verksamhet, som den offentliga arbetsförmedlingens ungdomsförmedlingar bedriva, har det framstått som en brist, att lättillgängliga uppgifter om kompetensfordringar för flertalet tjänster inom den statliga och kommunala förvaltningen saknats. Även inom andra specialavdelningar av den offentliga arbetsförmedlingen, framför allt tjänstemannaförmedlingen, har behov av en sammanställning av dylika uppgifter förelegat. För att fylla detta behov har inom Statens arbetsmarknadskommissions sektion för ungdomsförmedling och yrkesvägledning utarbetats föreliggande sammanställning av kompetensbestämmelser. Den har utförtsav jur. kand. GUNVOR KUYLENSTIERNA.

 

    Nytt Juridiskt Arkiv. Stålens Priskontrollnämnd har godkänt nedanstående priser att gälla fr. o. m. 1947 års årgång:
    Avd. I: vid direktrekvisition kr. 26:—: i bokhandeln kr. 30: —
    Avd. II: vid direktrekvisition kr. 18:-; i bokhandeln kr. 20: —
    Vid rekvisition direkt från förlaget av exemplar för statsverkets räkning, där prenumerationen likvideras med statsmedel, gälla särskilda priser.

 

Nya upplagor.
EKLUND, RUDOLF. Lagen om försäkringsavtal av den 8 april 1927 jämte därav föranledda författningar. 2:a uppl. ombesörjd av RUDOLF EKLUND & WILLIAM HEMBERG. Sthm 1946. Norstedt. VIII + 227 s. Inb. kr. 11.00. (Se SvJT 1929 s. 151.)

 

424 LITTERATURNOTISER.LAWSKI, SVEN. Konkurs- och ackordslagarna jämte dithörande författningar. 13:e uppl. Sthm 1947. Norstedt. 634 s. Inb. kr. 20.00.
MALMGREN, ROBERT. Sveriges grundlagar och tillhörande författningar. Med förklaringar. 5:e uppl. Sthm 1947. Norstedt. VI + 235 + 182 s. Inb. kr. 13.50. (Se SvJT 1922 s. 309, 372, 1927 s. 77, 1938 s. 222 och 1942 s. 677.)
MARKS VON WURTEMBERG, E., & STERZEL, F. Lagen om skuldebrev jämte dithörande författningar. 2:a uppl. ombesörjd av F. STERZEL. Sthm 1947. Norstedt. 211 s. Inb. kr. 9.75. (Se SvJT 1939 s. 165.)
OLIVECRONA, KARL. Inteckningsförordningen. Föreläsningar. 3:e genom sedda uppl.Uppsala 1946. Lundequistska bokh. 138 s. Kr. 5.5 0. (Se SvJT 1941 s. 406.)
SILJESTRÖM, G., & SKOGMAN, H. Lagen den 25 april 1930 om bostadsrättsföreningar jämte därtill hörande författningar ävensom lagen den 19 juni 1942 om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m. 2:a uppl. Sthm 1947. Norstedt. 211 s. Inb. kr. 11.50.
SKARSTEDT, S., EKBERG, SEVE, & ANDERBERG, EINAR. Arrendelagstiftningen av år 1943. Kommentar. Sthm 1946. Norstedt. VII + 569 s. 2:a uppl. Inb. kr. 16.50. (Se SvJT 1946 s. 675.)
SUNDBERG, HALVAR G. F. Kommunalrätt. Allmänna delen. 3:e uppl. Sthm 1947. Norstedt. XV + 535 s. Kr. 37.50. (Se SvJT 1936 s. 268, 1937 s. 141 och 1938 s. 622.)
SÖLVÉN, ARNOLD. Nya semesterlagen den 29 juni 1945 med år 1946 företagna ändringar och tillägg. 5:e uppl. Sthm 1947. Tiden. 176 s. Kr. 2.75.