Tvångsupplostringslagen upphävd. K. prop. 298 ang. tvångsuppfostringslagens upphävande (jfr SvJT 1947 s. 203) har av riksdagen bifallits (se SFS nr 299).

 

    Lagrådet har nedannämnda dagar år 1947 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Februari 24. Förslag till lag om förbud mot politiska uniformer. Föredragande: chefen för soc.dep:s rättsavd. Lars Gunnar Ohlsson.
    Februari 25. Förslag till lag om uppsikt å jordbruk, lag om tvångsinlösen av vanhävdad jordbruksegendom samt lag ang. ändring i lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom, m. m. Föredragande: chefen för jordbr.dep:s rättsavd. Carl Henrik Nordlander.
    Februari 27. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 56 § lagen d. 18 juli 1928 (nr 309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Föredragande: vice assessorn Herman Kling.
    Förslag till lag om virkesmätning. Föredragande: häradshövdingen Åke Braunstein.
    Mars 5. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § lagen d. 26 maj 1933 (nr 229) ang. blodundersökning i mål om barn utom äktenskap. Föredragande:hovrättsassessorn Sven Strömberg.
    Mars 6. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § lagen d. 3 sept. 1939 (nr 608) om enskilda vägar. Föredragande: e. o. förste kanslisekreteraren Henrik Winberg.
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 och 3 §§ lagen d. 19 maj 1944 (nr 215) om eftergift av åtal mot vissa underåriga. Föredragande: hovrättsassessorn Bengt Lassen.
    Mars 7. Förslag till lag om ändrad lydelse av 57 och 64 §§ lagen d. 28 maj 1886 (nr 46) ang. stenkolsfyndigheter m. m. Föredragande: lagbyråchefen Sven Edling.
    Mars 11. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 20 § lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag m. m. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Erik Hedfeldt.
    Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken d. 18 juli 1942 (nr 740), m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Strömberg.
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 och 6 §§ lagen d. 14 juni 1917 (nr 377) om äktenskaplig börd, m. m. Föredragande: lagbyråchefen Edling.
    Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång. Föredragande: hovrättsassessorn Strömberg.
    Mars 21. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1—3 §§ förordn. d. 20 nov. 1845 (nr 50 s. 1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, m. m. Föredragande: rättsavd. chefen Ohlsson.
    Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet, m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Åke von Schultz.
    Mars 28. Förslag till arbetstidslag för hotell, restauranger och kaféer,. in. m. Föredragande: hovrättsfiskalen Sven af Geijerstam.

448 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 18 juni 1926 (nr 336) om sammanläggning av fastigheter å landet, m. m. Föredragande: hovrättsrådet Hugo Henkow.
    April 2. Förslag till lag om ändring i gifterinålsbalken, lag om ändrad lydelse av 1 kap. 2 § lagen d. 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och formynderskap samt lag om ändrad lydelse av 18 kap. 2 § strafflagen. Föredragande: lagbyråchefen Edling. (Utlåtandet inhämtat på anhållan av riksdagens första lagutskott.)
    April 3. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 22 juni 1928 (nr 254) om arbetsdomstol, m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Sigurd Dennemark.
    April 11. Förslag ang. ändring i lagen d. 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse, lag ang. ändring i lagen d. 25 maj 1917 (nr 257) om försäkringsrörelse, lag om ändrad lydelse av 3 och 4 §§ lagen d. 22 juni 1911 (nr 53s. 1) om järnvägsaktiebolag samt lag om ändrad lydelse av 5 § lagen d. 16 maj 1919 (nr 240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet. Föredragande: revisionssekreteraren Erik Hagbergh.
    April 25. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 10 § lagen d. 13 maj 1932 (nr 107) om häradsallmänningar. Föredragande: rättsavd. chefen Nordlander.
    April 28. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation. Föredragande: lagbyråchefen Edling.
    Maj 6. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal. Föredragande: rältsavd. chefen Ohlsson.
    Förslag till prisregleringslag. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Henning Nitelius.
    Maj 8. Förslag till lag om inskränkning av offentligheten vid domstol betr. allmänna handlingar. Föredragande: hovrättsrådet Björn Kjellin.
    Maj 16. Förslag till lag om återställande i vissa fall av rätt till patent, mönster och varumärke m. m. Föredragande: lagbyråchefen Edling.
    Maj 19. Förslag till lag ang. upphävande av 5 kap. 3 § strafflagen samt lagen d. 13 mars 1937 (nr 75) om tvångsuppfostran. Föredragande: hovrättsassessorn von Schultz.
    Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark och Norge om erkännande och verkställighet av domar i brottmål, överenskommelse mellan Sverige, Danmark och Norge om tillfälligt tillägg till de gällande konventionerna om ömsesidigt utlämnande av förbrytare samt lag om erkännande och verkställighet i vissa fall av dom, som i brottmål meddelals i Danmark eller Norge. Föredragande: revisionssekreteraren Ivar Strahl.
    Maj 22. Förslag till lag ang. ändring i utlänningslagen d. 15 juni 1945 (nr 315) samt om fortsalt giltighet av samma lag. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Hedfeldt.
    Maj 23. Förslag till lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer samt lag om skydd för Förenta Nationernas emblem och namn. Föredragande: hovrättsrådet Henkow.

B. L.