Domstolsstudier i Danmark. Ett antal svenska advokater studerade efter inbjudan av danska kolleger dansk process i Köpenhamn under några dagar i april i år. Orienterande översikter lämnades rörande processordningen och vid domstolsbesöken hade deltagarna tillfälle att studera »extrakter» av handlingarna och att efteråt diskutera uppkomna spörsmål med domarna och de agerande advokaterna. Besöket var mycket väl planlagt och organiserat och anses ha givit ett mycket gott utbyte.
    Av de domare som — med eller utan stipendier — studerat dansk process ha några klagat över att bristen på erforderlig handledning minskat behållningen av studierna. Givetvis kunna kollektiva studier, som av naturliga skäl måste göras starkt begränsade till tiden, inte helt ersätta enskilda studier. Emellertid kunna de uppenbarligen vara av stort värde särskilt för

 

1 Matthiae Calonii Opera Omnia, vol. III, s. 121.

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 457dem, vilka ej varit i tillfälle att ägna några förstudier åt den process studiebesöket gäller. Om domstolsbesöken planeras i god tid finns också möjlighet att ordna så att särskilt instruktiva mål bli handlagda därvid. Justitiedepartementet har därför i samråd med vederbörande danska myndigheter och organisationer planerat att under första veckan i september innevarande år anordna ett dylikt gemensamt studiebesök för domare och domaraspiranter. Besöket är givetvis i första hand avsett för dem som erhållit stipendier för utrikes studieresa men deltagande står öppet även för andra intresserade domare och domaraspiranter i den mån utrymme kan beredas. Inkvartering kommer att anordnas av de danska värdarna (hotell) men resan till Köpenhamn företas enskilt.