Ny professor i förvaltningsrätt vid Helsingforsuniversitet. Till innehavare av den sedan professor Tapio Tarjannes död d. 27 aug. 1941 vakanta andra finskspråkiga professuren i förvaltningsrätt utnämndes d. 17 maj 1947 ende sökanden, förvaltningsrådet och docenten, jur. dr Aarne Rekola.
    Prof. Rekola är född i Vesilax 1893. Han blev jur. utr. kand. 1917 och v. häradshövding 1920. Åren 1917—1937 arbetade han såsom advokat i Tammerfors och anlitades samtidigt för en mängd uppdrag inom det kommunala livet. Efter studieresor till Sverige och Tyskland åren 1935 och 1936 disputerade han år 1938 för juris doktorsgrad på en avhandling om fordringspreskription — första delen av ett större arbete, som kort därpå fullbordades genom en andra del. Han blev medlem av lagberedningen 1937, men utnämndes redan 1938 till ledamot av högsta förvaltningsdomstolen. Vid sidan av sitt förvaltningsrådsämbete har han sedan 1941 varit docent i civilrätt vid Helsingfors universitet och haft förordnanden att förestå professur. Sedan 1944 är han huvudredaktör för tidskriften Lakimies.
    Våren 1947 har prof. Rekola publicerat en stor kommentar till lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt.

B. P-n.

 

    Kurs i Haag i internationell rätt. Enligt red. tillhandakommet meddelande anordnar Académie de droit international en kurs i internationell rätti Haag under tiden d. 21 juli—14 aug. 1947. Undervisningen skall bedrivas i form av föreläsningar och seminarieövningar. Undervisningsspråk är franska och engelska. Kursen är avsedd för dem som redan ha några kunskaper i internationell rätt men önska förkovra sig i ämnet. Kursämnen och föreläsare bli (inom parentes antalet lektionstimmar):
    La doctrine russe du Droit international; ledamoten i internationella domstolen S. Krylov (5);
    La protection des droits de l'homme en Droit international; prof. H. Lauterpacht, Cambridge (5);
    Pouvoir scientifique et Droit international; prof. M. Bourquin, Genève (5);

458 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Le statut actuel des communautés non autonomes d'Outre-Mer; prof. F. van Asbeck, Leyden (5);
    Les conflits de lois d'aprés la doctrine anglaise; prof. B.-A. Wortley, Manchester (8);
    Le droit aérien; generalsekreteraren i International Civil Aviation Organisation, A. Roper, Montreal;
    La Charte de San-Francisco dans ses rapports avec le Droit international public; föreläsare ej bestämd (14);
    Apercu critique sur l'oeuvre de la Société des Nations; prof. W. Rappard, Genève (5);
    La Cour permanente de justice internationale; prof. Manley O. Hudson, Harvard (3);
    Les ententes régionales et la légitime défense; jur. rådgivaren i colombianska utrikesdepartementet J.-M. Yepes (5);
    Le Tribunal de Nuremberg; prof. Donnedieu de Vabres, Paris (5);
    Sekretariatet i Association des Auditeurs et anciens Auditeurs de l'Académie de droit international, vars adress är Palais de la Paix, Haag, ordnar på begäran inackordering i Haag och Scheveningen under kursen. Ansökan om rätt att deltaga i kursen kan göras hos le Secrétariat du Conseil d'administration de l'Academie de droit international, Palais de la Paix, Haag. Därvid skall uppges namn (även förnamn), nationalitet, yrke och adress. Undervisningen är helt kostnadsfri. Dessutom finnes ett antal stipendier men ansökningstiden är tyvärr redan utgången. De skola varje år sökas före d. 31 mars.

B. L.