Resestipendier till domare och domaraspiranter. Årets riksdag har, med bifall till K. M:ts därom i statsverkspropositionen under andra huvudtiteln framställda förslag, jämväl för budgetåret 1947/48 beviljat ett reservationsanslag å 10,000 kronor till resestipendier åt domare och domaraspiranter. Vid ansökningstidens utgång d. 31 mars 1947 hade framställningar, huvudsakligen avseende processrättsliga studier i Danmark och Norge, inkommit till justitiedepartementet från 32 domare och domaraspiranter. (Därjämte hade efter ansökningstiden 9 dylika framställningar ingått.) K. M:t har behandlat ansökningarna d. 16 maj 1947. Därvid tillerkändes 20 av de sökande, som rättidigt anmält sig, stipendium. Av stipendiaterna äro 2 justitieråd, 1 revisionssekreterare, 4 hovrättsdomare, 6 lantdomare, 4 stadsdomare och 3 domaraspiranter.