474 NOTISER.    Andra huvudtiteln inför riksdagen. Statsutskottet och kamrarna ha nu behandlat andra huvudtiteln (jfr h. 2 s. 150 f). K. M:ts förslag ang. förstärkning av justitiedepartementets personal har bifallits, därvid riksdagen förklarat sig förutsätta, att frågor om nyanställning av personal prövas under beaktande av de förslag som kunna komma att framläggas av statens organisationsnämnd vid dess pågående undersökning betr. departementets organisation och arbetssätt. Riksdagen har vidare bifallit förslaget om höjning av anslagen till reseersättningar till nämndemän, vattendomstolarna och fria rättegångar samt beviljat det föreslagna nya anslaget till inköp av ljudupptagningsapparatur. Ang. anslaget till resestipendier ät domare och domareaspiranter se föregående notis.
    I fråga om fångvårdens anslag märkes att fångvårdsstyrelsens chef i samband med löneregleringen för vissa verkschefer uppflyttats från lönegrad B 2 till B 3. De sociala kuratorerna, för vilka av K. M:t föreslagits en uppflyttning från Eo 10 till Eo 13, ha av riksdagen icke blivit placerade i högre lönegrad än Eo 11. Övriga av K. M:t under andra huvudtiteln upptagna fångvårdsanslag ha beviljats.
    Angående den särskilda propositionen (nr 268) om de allmänna domstolarnas organisation m. m. se s. 436 ff.

B. L.

 

    Småstädernas jurisdiktion. I propositioner till årets riksdag, nr 165 och 301, har K. M:t föreslagit riksdagen att — i samband med upphörandet av den egna jurisdiktionen i vissa mindre städer och samma städers förenande i judiciellt avseende med domsaga — å statsverkets indragningsstat överföra lönerna till vissa ledamöter i dessa städers rådhusrätter. Förstnämnda proposition, som avser städerna Åmål, Karlshamn, Sölvesborg, Laholm och Ängelholm, har redan bifallits av riksdagen. Den senare propositionen avser nio städer eller Vadstena, Vimmerby, Trosa, Askersund, Lindesberg, Ulricehamn, Norrtälje, Sigtuna och Vaxholm.
    Landsrättsförläggningen är i samtliga fall utom Karlshamn och Sölvesborg avsedd att äga rum samtidigt med nya RB:s ikraftträdande eller 1 jan. 1948. Beträffande Karlshamn och Sölvesborg bibehållas de egna rådhusrätterna ännu någon tid i avbidan på uppdelning av Bräkne och Listers domsaga. Denna uppdelning, som enligt propositionen nr 165 föreslagits skola ske så att ett vart av Bräkne och Listers tingslag bildar egen domsaga jämte Karlshamn resp. Sölvesborg, torde komma att ske senast fr. o. m. 1 jan. 1950.
    Av de i SvJT 1945 s. 738 särskilt omnämnda 17 städerna, rörande vilka utredning om landsrättsförläggning av K. M:t beslöts 29 juni 1945, hava Söderköping samt Skanör med Falsterbo redan fr. o. m. 1 jan. 1947 förenats med vederb. domsaga. Återstår av nyssnämnda städer att behandla Mariefred och Nora. Mariefred, vars landsrättsförläggning, icke medför överförande av befattningshavare å indragningsstat och där frågan sålunda icke behöver underställas riksdagen, torde komma att förenas med domsaga 1 jan. 1948. Med Noras landsrättsförläggning har däremot ansetts böra anstå, till dess Nora domsaga, i enlighet med redan igångsatt utredning härom, omreglerats. Förslag härom torde kunna förväntas till 1948 års riksdag.

C. G. B.