NOTISER. 475    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll 12 april 1947 under ordförandeskap av riksmarskalken Birger Ekeberg sitt ordinarie årsmöte i Stockholm. Föredrag hölls av assessorn Sture Petrén över ämnet »Sanningsbevis vid ärekränkning» och av lagbyråchefen Sven Edling över ämnet »Förslaget till föräldrabalk». Efter föredragen följde diskussion. Föreningen beslöt bekräfta ett å styrelsesammanträde d. 1 mars fattat beslut att såsom delegater för att tillsammans med ombud för andra domarföreningar dryfta frågan om domares anslutning till fackförbund av tjänstemän utse hovrättsråden Ejnar Hörstadius och Carl Romberg samt assessorn Curt Carlon. Till ledamöter i styrelsen valdes från Svea hovrätt: presidenten Arthur Lindhagen, hovrättsråden Hugo Leijon, Ejnar Hörstadius och Erik Zethelius samt assessorn Erik Ameln med hovrättsrådet Roland Svensson, krigshovrättsrådet Gunnar Aquilon och assessorn Torkel Nordström såsom suppleanter; från Göta hovrätt: presidenten Gunnar Bendz, hovrättsråden Birger Aurell och Hans Ljungholm samt assessorn Eric Stangenberg med hovrättsrådet Romberg och assessorn Sven Ekblom såsom suppleanter; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Ivar Wieslander, hovrättsrådet Gunnar Nilsson och assessorn Sam Pontén med hovrättsrådet Curt Bergström och assessorn Sven Ove Svensson såsom suppleanter; samt från hovrätten för Övre Norrland: presidenten Holger Elliot och hovrättsrådet Manne Zuhr med hovrättsrådet Hugo Henkow och assessorn Sten Tobieson såsom suppleanter. Inom styrelsen valdes till ordf. presidenten Lindhagen efter riksmarskalken Ekeberg. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1946 års utgång till 135.

 

    Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelser för åren 1945 och 1946 har nämnden under åren 1928—1946 (siffrorna för åren 1945 och 1946 angivas i det följande inom parentes) prövat 1,135 (146 resp. 156) mål beträffande ifrågasatt förvaring eller internering, därav 27 (3 resp. 3) beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 710 (87 resp. 102) mål, därav 18 (2 resp. 2) beträffande kvinnor, tillstyrktes men blev icke ådömd i 57 (7 resp. 14) mål, därav 2 (1 resp. 0) kvinnor, samt avstyrktes i 263 (48 resp. 34) mål, därav 7 (0 resp. 1) kvinnor. Enligt 8 § lagen d. 22 april 1927 om förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare utbyttes straff mot förvaring i 4 (3 resp. 0) mål där förvarad före utskrivning begått brott och avbröts förvaring för straffverkställighet i 1 (0) mål. Internering tillstyrktes och ådömdes av domstol i 82 (1 resp. 5) mål, tillstyrktes men blev icke ådömd i 1 (0) mål samt avstyrktes i 15 (0) mål, alla beträffande män. I 1 (0) mål angående internering, i vilket nämnden begärde sinnesundersökning, blev vederbörande efter undersökningen straffriförklarad. Enligt 14 § lagen den 18 juni 1937 om förvaring och internering i säkerhetsanstalt, som trädde i kraft den 1 januari 1946, har i ett fall internering avbrutits för straffverkställighet. Intill utgången av år 1946 har nämnden på prov utskrivit 428 (53 resp. 82) förvarade, därav 13 (3 resp. 2) kvinnor, samt 49 (1 resp. 3) internerade. Av de på prov utskrivna förvarade blevo 83 (19 resp. 15) män och 2 (1 resp. 0) kvinnor återhämtade eller återintagna för fortsatt förvaring under

476 NOTISER.1:a året efter utskrivningen. 67 (11 resp. 13) män och 1 (0) kvinna under 2:a året, 18 (4 resp. 0) män under 3:e året, 7 (2 resp. 0) män under 4:e året, 6 (1 resp. 0) män under 5:e året, 1 (0) man under 7:e året samt 1 (0) man under 8:e året. Dessutom blevo 22 (1 resp. 1) män efter begånget nytt brott straffriförklarade, därav 12 under 1:a året, 6 under 2:a året, 3 under 3:e året och 1 under 4:e året efter utskrivningen. Vid 1945 års slut utgjorde antalet förvarade 199, därav 6 kvinnor, och antalet internerade 19 män. Vid 1946 års slut utgjorde antalet förvarade 224, därav 6 kvinnor, och antalet internerade 20 män.
    Män, som dömas till förvaring eller internering, intagas i de för ifrågavarande ändamål anordnade anstalterna i Norrköping, Karlstad och Ystad samt å Hall ävensom i fångkolonierna Åby i Sorunda socken och Ollestad. Kvinnor, som dömas till förvaring eller internering, intagas i de härför vid centralfängelset i Växjö och vid fångkolonien Solhyddan anordnade anstalterna.

Åke Lindqvist.