Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid juridiska fakulteterna under år 1945 och 1946, varvid för jämförelses skull medtagits även motsvarande siffror för 1944 (jfr SvJT 1945 s. 745):

  UppsalaLundSthmS:a 
Nyinskrivna juris studerande19441158111831379 
 1945

132

96201429 
 19461087021672345 
Avlagd juris kandidatexamen1944604894202 
 19454949100198 
 1946555197201 
Statsvetenskaplig juridisk examen19443101932 
 19453101730 
 1946491427 
Distriktsåklagarexamen 1946— — 5252 

I. S.

 

    Insamlingen för österrikiska jurister. SvJT:s insamling för österrikiska jurister fortsätter. Efter den redovisning som lämnades i denna årgång s. 236 har ytterligare 3,175 kr. influtit. Beloppet fördelar sig på följande bidragsgivare.
    Juristfamiljer i Umeå 250 kr., S. F. 20 kr., X 50 kr., prof. Ä. Hassler 10 kr., advokaten Wilh. Penser 15 kr., advokaten Sture Björklund 15 kr., stadsombudsmannen Sture Aspegrèn 15 kr., domare i Stockholms rådhusrätt 350 kr., jur. kand. Elmer Jahnson 15 kr., hovrättsrådet Viktor Petrén 20 kr., häradshövdingen Ragnar Gunæus 10 kr., hovrättsrådet Hugo Leijon 150 kr., borgmästaren O. Dahlbäck 10 kr., ledamöter av Sveriges advokatsamfund och gäster vid dess årssammanträde 7/6 1947 1,225 kr., F. A. Hammar 20 kr., Svensk Juristtidning 1,000 kr.
    Genom insamlingen ha i mars sänts 46 livsmedelspaket à 22 kr., i maj 50 å 20 kr. och i juni 75 likaledes à 20 kr., sammanlagt 171 paket för tillhopa 3,512 kr.

 

1 Dessutom 53 distriktsåklagaraspiranter.

2 Dessutom 46 distriktsåklagaraspiranter

NOTISER. 477    Såsom framgår av den föregående redovisningen, återstod vid årets början ett oanvänt belopp av 885 kr. och inflöt under början av året sammanlagt 1,120 kr. Därefter har enligt vad ovan meddelats influtit 3,175 kr. Såsom inkomster under året redovisas således 5,180 kr. Enligt den föregående redovisningen har för livsmedelspaket utgivits 1,980 kr., enligt denna redovisning 3,512 kr. Tillhopa har således under året utgivits 5,492 kr. Det felande, 312kr., har vid sista sändningen förskjutits av SvJT.
    Livsmedelspaketen förmedlas av Österrikiska föreningen i Stockholm till österrikiska justitieministern, dr Josef Gerö, som svarar för paketens fördelning. SvJT har fått mottaga många brev som vittna om mottagarnas varma tacksamhet mot bidragsgivarna. Nya bidrag mottagas med tacksamhet genom insättning på det av Näringslivets granskningsnämnd kontrollerade postgirokontot 90 05 95 under adress: Insamling för österrikiska jurister, Svensk Juristtidning, Rosenbad 2, Stockholm.

Red.