Jordbruksdepartementet. Statsrådet Sträng har 12 april 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat, bland andra, byråchefen i lantmäteristyrelsen Allan Nordenstam att såsom sakkunnig verkställa utredning och avgiva förslag rörande organisationen samt avlöningsförhållandena vid lantmäteristyrelsen och lantmäterikontoren i länen.
    Chefen för jordbruksdepartementet har 23 maj 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat revisionssekreteraren Hjalmar Nordfelt att såsom utredningsman verkställa utredning angående en provisorisk överarbetning av lagen den 17 juni 1932 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län (den s. k. Dalalagen).
    K. M:t har 30 maj 1947 förordnat expeditionschefen i jordbruksdepartementet revisionssekreteraren Gustaf Adolf Bouveng att för en tid av sex år, räknat fr. 1 juli 1947, vara överdirektör och chef för veterinärstyrelsen;
    s. d. förordnat vice assessorn vid Stockholms rådhusrätt Herman Klingatt fr. o. m. 1 juli 1947 vara expeditionschef i jordbruksdepartementet.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 25 april 1947 förordnat dels expeditionschefen i handelsdepartementet Bengt Petri att under statssekreteraren Richard Sterner beviljad ledighet för fullgörande av visst uppdrag tills vidare uppehålla statssekreterarbefattningen i departementet, dels ock byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet hovrättsrådet i Svea hovrätt Kurt Holmgren att fr. o. m. 1 juni 1947, så länge Petri uppehåller nämnda statssekreterarbefattning, tills vidare uppehålla expeditionschefsbefattningen i handelsdepartementet.

 

    Permanenta skiljedomstolen i Haag. K. M:t har 18 april till ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag efter framlidne justitierådet Hellner för en tid av sex år fr. 20 febr. 1947 utsett f. d. justitierådet Algot Bagge.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 2 maj 1947 förordnat assessorerna i Svea hovrätt Åke Lundgren och Arvid Ribbing att fr. o. m. 3 maj 1947 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 9 maj 1947 — jämte det justitiekanslern Olof Alsén beviljats ledighet 9 maj—7 juni 1947 för fullgörande av vissa ämbetsgöromål — förordnat revisionssekreteraren Erik Hagbergh att under samma tid med vissa inskränkningar uppehålla justitiekanslersämbetet.

 

    Riksåklagaren. K. M:t har 30 juni 1947 till förste innehavare av det fr. o. m. 1 jan. 1948 nyinrättade riksåklagarämbetet utnämnt borgmästaren i Halmstad Maths Heuman.