PERSONALNOTISER. 479    Nya hovrättspresidenter. K. M:t har 30 juni 1947 till presidenter fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt
    i hovrätten för Västra Sverige presidenten i hovrätten för Övre Norrland Holger Elliot,
    i hovrätten för Övre Norrland expeditionschefen i justitiedepartementet Carl Romberg samt
    i hovrätten för Nedre Norrland häradshövdingen i Medelpads östra domsaga Knut Elliot.

 

    Lagmansutnämningar. K. M:t utnämnde i konseljen 30 juni 1947 innehavare av de nya lagmansämbetena i hovrätterna. I Svea hovrätt, där två divisionsordförandebefattningar sedan några månader varit vakanta, utsågos till innehavare av de två lagmansämbeten som ersätta nyssnämnda befattningar häradshövdingen i Frosta och Eslövs domsaga, f. d. militieombudsmannen Gustaf Lindstedt, och hovrättsrådet f. d. revisionssekreteraren Paul Poss. Övriga lagmansämbeten i Svea hovrätt, sex till antalet, fingo till innehavare de nuvarande divisionsordförandena i hovrätten, nämligen hovrättsråden Arvid Johansson, Philip Aastrup, Hugo Leijon, Erik Bergendal, Albin Rosengren och Eskil Drangel. Jämväl i Göta, Skånska och Övre Norrländska hovrätterna utnämndes de nuvarande divisionsordförandena till lagmän, dock att i Göta hovrätt ett lagmansämbete med anledning av hovrättens uppdelning på två hovrätter fr. o. m. nästa år, besattes allenast på förordnande till årets slut.
    Lagmän blevo således i Göta hovrätt hovrättsråden Birger Aurell, Johannes Herrlin och Olof Löthner samt på förordnande till årets slut hovrättsrådet Bertil Palmgren, i Skånska hovrätten hovrättsråden Hugo Backman och Gunnar Nilsson och i hovrätten för Övre Norrland hovrättsrådet Karl Emanuel Zuhr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    2 maj 1947 till assessor i Göta hovrätt fr. o. m. 15 maj 1947 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Ulf Norén;
    9 maj 1947 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn i hovrätten Harald Nordholm;
    s. d. till assessor i Göta hovrätt fr. o. m. 15 maj 1947 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Kjell Rosenberg.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har 2 maj 1947 beviljat överkrigsfiskalen Edward Grape avsked från tjänsten med utgången av juli 1947; i samband varmed förordnats att överkrigsfiskalsbefattningen fr. o. m. 1 aug. 1947 skall uppehållas allenast på förordnande tillsvidare.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har till häradshövdingar utnämnt
    18 april 1947 i Bråbygdens och Finspånga läns domsaga fr. o. m. 15 aug. 1947 hovrättsrådet i Svea hovrätt Walter Behrman;
    16 maj 1947 i Östra och Medelsta domsaga fr. o. m. 1 juli 1947 revisionssekreteraren Gunnar Carlesjö.
    K. M:t har vidare
    16 maj 1947 beviljat häradshövdingen i Folkungabygdens domsaga Alvar Montelius avsked från häradshövdingämbetet med utgången av sept. 1947;
    s. d. förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Anders Bruzelius att under senare halvåret 1947 uppehålla befattningen såsom tingsdomare i Östra och Medelsta domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har utnämnt
    11 april 1947 till rådman i Malmö assessorn vid rådhusrätten därstädes Hans Falck;
    25 april 1947 till magistratsrådman i Eskilstuna fr. o. m. 1 maj 1947 e. fiskalen i Svea hovrätt Bo Ivar Bill Broman;
    2 maj 1947 till borgmästare i Vänersborg fr. o. m. 15 maj 1947 assessorn i Svea hovrätt Jarl Prom;

480 PERSONALNOTISER    s. d. till rådmän i Norrköping assessorerna vid rådhusrätten därstädes Sven Lutteman och Manne Ulander.
    Vidare har K. M:t
    9 maj 1947 förordnat rådmannen i Göteborg Torsten Gedda att fortf. t. o. m. 15 nov. 1947 vara ordf. å Göteborgs rådhusrätts andra avdelning;
    16 maj 1947 medgivit att tomträttsböckerna för Borås stad må inrättas och föras enligt lösbladssystem, därvid bestämmelserna i kung. 18 nov.1932 (nr 519) med närmare föreskrifter huru nya fastighetsböcker för landet skola inrättas och föras skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse;
    s. d. medgivit att vid rådhusrätten i Västerås må under senare halvåret 1947 vara anställd en extra assessor.