SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1946.1

 

UPPRÄTTAD AV PROFESSORN IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIKM. M.
Eek, Hilding. Högbroforsaffären. En återblick. Upps. Almqvist & Wiksell. 92 s. Kr. 1.50.
Ekeberg, Birger. Birger Wedberg. Inträdestal i Svenska akademien den 20 december 1945. Sthm. Norstedt. 49 s.Kr. 2.00. (SvJT 1946 s. 362.)
Geiger, Theodor. Debat med Uppsala om Moral og Ret. Lund. Gleerup. 247 s. Kr. 7.00. (SvJT 1947 s. 301.)
Hemming-Sjöberg, A. Domen över Quisling. Sthm. Natur och kultur. 517 s. Kr. 16.50. (SvJT 1947 s. 162, 359, 450.)
Jägerskiöld, Stig. Tre utlåtanden. Om apoteksavgifter. Om administrativ myndighet och domstol. Om Seffle kanalbolag. Sthm. Institutet för offentlig och internationell rätt. 158 s.Kr. 13.50. (SvJT 1946 s. 774.)
Lundstedt, Vilhelm. Två vårfesttal i Uppsala. Vardera efter ett världskrig. 1921, 1946. Upps. Norbladsbok h. 24 s. Kr. 1.00. (SvJT 1946 s. 792.)
Lyttkens, Yngve. Giftmorden i Silbodal. Sthm. Norstedt. 254 s. Kr. 8.50.
Norstedts juridiska handbok. Under red. av NILS ALEXANDERSON och BENGT PETRI . . Sthm. Norstedt. 1643 s. Kr. 53.00. (SvJT 1947 s. 521.)
Starkenberg, Olof. Krigsansvarighetsprocessen i Finland. Sthm. Koop. förb. 32 s. Kr. 0.60. — Världspolitikens dagsfrågor. Utrikespolitiska institutets broschyrserie. 1946: 1.

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Almquist, Jan Eric. Domsagor och häradshövdingar i Stockholms och Uppsala län. Sthm. Seelig. 132 s. Kr. 5.00.— Skrifter utg. av Personhistoriska samfundet. 11. (Utgör samtidigt:Personhistorisk tidskrift 1946 h. 2/3.)
Almquist, Jan Eric. Svensk juridisk litteraturhistoria. Sthm. Norstedt. 280 s. Kr. 15.00. (SvJT 1947 s. 115.)
Privilegier, resolutioneroch förordningar för Sveriges städer. D. 4. (1592—1611). Utg. av FOLKE LINDBERG och FOLKE SLEMAN. Sthm. Svenska stadsförbundet. 883 s. Kr. 16.00. — Stadshistoriska institutet.
Sjögren, Ivar W. Arbetsuppgifter för nutida svensk rättshistorisk forskning. Lund. Gleerup. 8 s. Kr. 0.65.— Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse. 1945/1946. 5.
Svenska landskapslagartolkade och förklarade för nutidens svenskar av ÅKE HOLMBÄCK ochELIAS WESSÉN Ser. 5. Äldre västgötalagen, Yngre västgötalagen, Smålandslagens kyrkobalk och Bjärköarätten. Sthm. Geber. 116, 493 s. Kr. 20.00. (SvJT 1946 s. 580.)
Uppländska domböckerutg.av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. 7. Långhundrahärads dombok 1545—1570. Jämte inledning, förklaringar och registerutg....genom NILS EDLING och OLOF SVENONIUS. Upps. Almqvist & Wiksell. 213 s. Kr.7.00. (SvJT 1947 s. 422.)

 

PRIVATRÄTT.

 

Arrendelagen. Lag den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom med däri intill den 1 januari 1944 gjorda ändringar i vad samma lag avser arrende samt lag den 22 december 1943 om förköpsrätt. Med förklaringar, hänvisningar och sakregister. Utg. av T. SYLWAN. 14. uppl. Sthm. Bonnier. 93 s. Kr. 2.75.
DIGMAN, HUGO. Några frågor rörande tolkningen av gruvlagen. Föredrag. Jämte diskussionsinlägg vid Jernkontorets gruvbyrås årssammanträde den 24 november 1945. Sthm. Jernkontorets gruvbyrå. 22 s. Ej i bokh. — Meddelanden från Jernkontorets gruvbyrå. 30.
Geijer, Lennart. 1945 års semesterlag med kommentarer. (Ny uppl.) Sthm.

 

1 Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer utg. av Riksdagsbiblioteket), icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1946. 535Svenska industritjänstemannaförbundet. 96 s. Kr. 2.25.
Heiding, Sture. Om registrerade varumärken och inarbetade kännetecken. Akad. avh. (Sthms högsk.) Upps. Almqvist & Wiksell. 237 s. Kr. 14.00.
Hesselgren, Ove, & Samuelsson, Yngve. Supplement till Den nya semesterlagen, redogörelse för 1945 års semesterlagstiftning. (Omsl.:) Lagstiftningen om förlängd semester . . .Supplement. Sthm. Norstedt. 34 s. Kr. 1.00.
Kulling, E., & Cronqvist, L. Kortfattad framställning av näringslivets juridik för kursverksamhet inom näringsorganisationer. Sthm. Norstedt. 365 s. Kr. 15.00. (SvJT 1946 s. 424.)
Lagen om ekonomiska föreningar av den 22 juni 1911 jämte vissa därtill hörande författningar med förklarande anmärkningar, formulär och sakregister utg. av S. SKARSTEDT. 6. uppl. Sthm. Norstedt. 254 s. Kr. 10.50.
Lagen om försäkrings avta l av den 8 april 1927 jämte därav föranledda författningar. Utg. avRUDOLF EKLUND. 2. uppl., ombesörjd av RUDOLF EKLUND och WILLIAMHEMBERG. Sthm. Norstedt. 235 s. Kr. 11.00.
Nial, Håkan. Aktiebolagsrätt. Föreläsningar över 1944 års aktiebolagslag. Sthm. Norstedt. 328 s. Kr. 15.00. (SvJT 1946 s. 588.)
Nial, Håkan. Banksekretessen. En rättslig undersökning. Sthm. Svenska bankföreningen. 38 s. Kr. 2.50.—Skrifter, utg. av Svenska bankföreningen. 78.(SvJT 1947 s. 118.)
Den nya aktiebolagslagenjämte dithörande författningar med förklaringar utg. av EINAR STENBECK,MAURITZ WIJNBLADH, HÅKAN NIAL. Sthm. Norstedt. 857 s. Kr. 20.00.(SvJT 1947 s. 186.)
Olivecrona, Karl. Inteckningsförordningen. Föreläsningar. 3., genomsedda uppl. Upps. Lundequistska bokh. 138 s. Kr. 5.50.
Schmidt, Folke, Gräntze, Leif, & Roos,Axel. Arbetstid och semester för jordbrukets utearbetare. En rättssociologisk studie. Lund. Gleerup. 105 s. Kr. 5.00. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 7. (SvJT 1946 s. 778.)
Sjölagen jämte viktigare författningar rörande sjöfarten. Med anmärkningar och sakregister utg. avI. AFZELIUS. 14. uppl. Ombesörjd av HUGO WIKANDER. Sthm. Norstedt. 1015 s. Kr. 21.00. (SvJT 1946 s. 500.)
Sjölagen och sjömanslagen jämte sjöarbetstidslagen och andra tillhörande specialförfattningar med förklaringar och prejudicerande utslag samt formulär . . .utg. av C. O. HILJDING och NILS GRENANDER. 6. uppl. Sthm. Nautiska förl. 912 s. Kr. 18.00.
Sölvén, Arnold. Nya semesterlagen den 29 juni 1945, gällande fr. o. m. den1 januari 1946. Kommentar. Sthm. Tiden. 152 s. Kr. 2.75.
Undén, Östen. Svensk sakrätt. 1. Lös egendom. 2. genomsedda uppl. Lund. Gleerup. 396 s. Kr. 14.50.
Wahlbäck, Martin. Hembiträdeslagen. En redogörelse för rättsförhållandet mellan husmoder och hembiträde. 3.uppl. Sthm. Norstedt. 97 s. Kr. 2.25.
Westman, Bo. Äktenskapets juridik ipopulär framställning. Sthm. Forum. 130 s. Kr. 5.00. (SvJT 1946 s. 779.)
Wikström, Åke. Uppgörelser med markägare vid framdragandet av högspänningsledningar. Sthm. Svenska vattenkraftföreningen. 20 s. Kr. 1.50. —Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 380 (1945: 11).

 

STRAFFRÄTT.

 

Henkow, Hugo. Reform av strafflagstiftningen för krigsmakten. Kortfattad redogörelse för ett på offentligt uppdrag utarbetat förslag. Sthm. Norstedt. 40 s. Kr. 1.00. (SvJT 1947 s. 339.)
Rudstedt, Gunnar. Fångvården och reformsträvandena. Sthm. Bonnier. 62 s. Kr. 1.50. — StudentföreningenVerdandis småskrifter. 483. (SvJT 1946 s. 500.)
Schlyter, Karl. Skyddsbalk. Ett reformprogram. Gbg. 10 s. — Svensk juristtidning. 1946. Bilaga till h. 10. —Ur: Göteborgs handels- och sjöfartstidning. 1946.
Schlyter, Karl. Straffbalk eller skyddsbalk? Tretton års strafflagsreformer. Bilaga: 1934 års reformprogram. Sthm. Nord. bokh. 16 s. Kr. 1.00. (SvJT 1946 s. 502.)
Sjövall, Einar. Rättsmedicin. Sthm.Wahlström & Widstrand. 182 s.Kr. 11.00. — Kriminologisk handbok. Utg. av KARL SCHLYTER. 3.
Öhrnell, Arvid. I enrum med brottslingar. Mina upplevelser som fängelsemissionär i Amerika. Sthm. Filadelfia. 191 s. Kr. 4.75.

536 IVAR AGGE.PROCESSRÄTT.

 

Nilsson-Stjernquist, Per. Om handräckningsutslag. Akad. avh. Lund. Gleerup. 224 s. Kr. 8.50. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 6. (SvJT 1947 s. 38.)

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT(INKL. FINANSRÄTT).

 

Ager, B., & Trönnberg, E. Skatten vidkällan. Handbok för lantbrukare och skogsägare. Utg. av Sveriges lantbruksförbunds skatteavdelning. Sthm. Lantbruksförbundets tidskr.-ab. 80 s.Kr. 1.00.
Bengtsson, Bengt H., & Torstensson, S.Om avdrag vid sjävldeklaration. Sthm. Svanbäck. 35 s. Kr. 1.50.
Dahlin, E. H., & Dahlgren, Rolf.Prisregleringslagen och priskontrollen. Sthm. Norstedt. 194 s. Kr. 4.50. (SvJT 1946 s. 502.)
Edenman, Ragnar. Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1903—1920. En studie i den svenska riksdagens partiväsen. Akad. avh. (Upps.) Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 309 s.Kr. 8.00. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom AXEL BRUSEWITZ. 23.
Företagens redovisningsproblem och källs katten. Sthm. Affärsekonomi. 38 s. Kr. 2.25.— Affärsekonom is skriftserie. 15.
Geijer, Erland. Om beskattning i Sverige vid in- och utflyttning samt vistelse iutlandet. 2. uppl. Sthm. Svenska handelsbanken. 48 s. Kr. 2.00. —Index. (Utg. av Svenska handelsbanken.) Årg. 21. Suppl. November.
Genberg, Torsten. Källskatten. En orientering om det nya uppbördsförfarandet. Sthm. Skattebetalarnas förening. 23 s. Kr. 0.40. — Meddelanden från Skattebetalarnas förening. 96 (1946:4).
Gerdner, Gunnar. Det svenska regeringsproblemet 1917—1920. En studie i den svenska riksdagens partiväsen.Akad. avh. (Upps.) Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 419 s. Kr. 10.00.— Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom AXELBRUSEWITZ. 25.
Grante, Paul. Om den kommunala instruktions- och finansmakten. Akad. avh. (Upps.) Sthm. Nord. bokh. 429 s. Kr. 15.00.
Groth, Sverker. Den nya källskatten. Enpopulär handledning. Sthm. Saxon & Lindström. 102 s. Kr. 1.75.
Heckscher, Gunnar. Staten och organisationerna. Sthm. Koop. förb. 267 s.Kr. 7.50.
Herlitz, Nils. Grunddragen av det svenska statsskickets historia. 3. uppl. Sthm. Svenska bokförl. (Norstedt). 399 s. Kr. 9.20.
Hesslén, Gunnar. Statskunskap. 5. uppl. Nytt tilltr. Sthm. Bonnier. 168 s.Kr. 4.50.
Hur skatterna beräknas.(Uppl. utg. januari 1946.) Sthm. Skattebetalarnas förening. 15 s. Kr.0.25. — Meddelanden från Skattebetalarnas förening. 93 (1946: 1).
Höjer, Carl-Henrik. Le régime parlementaire belge de 1918 à 1940. Akad.avh. (Upps.) Upps. & Sthlm. Almqvist & Wiksell. 394 s. Kr. 10.00.— Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom AXEL BRUSEWITZ. 22.
Höjer, Karl J. Samhället och barnen. Svensk lagstiftning till skydd ochstöd för barn. 2. uppl. Sthm. Norstedt. 296. s. Kr. 6.00.
Kommunallagarna. Författningstexter. Utg. av JOHN OLSSON/ &/ FRITZ KAIJSER. (Med) Suppl. Sthm. Landskommunernas blankett och bokförl. 251, 8 s. Kr. 3.50.
Molin, A. Supplement till 4. uppl. av Svensk arbetslagstiftning. Sthm. Norstedt. 163 s. Kr. 2.50.
Nilsson, B. A., & Pettersson, L[ennart]. Råd och upplysningar om statliga stödåtgärder för landsbygdens folk. Sthm. Bondeförbundets riksorganisation. 45 s. Kr. 0.75.
Nilsson-Stjernquist, Nils. Ständerna, statsregleringen och förvaltningen.Striden om makten över utgifterna 1809—1844. Akad. avh. Lund. Gleerup. 454 s. Kr. 15.00. — Samhällsvetenskapliga studier. 2.
Nordin, John. Arbetsrådet och butiksstängningslagen. Sthm. Arbetsrådet. 136 s. Kr. 2.85.
Ohlon, Sven Em. Hur skall jag deklarera samt beräkna och betala mina skatter?Ny uppl. med senaste bestämmelser. Upps. Lindblad. 53 s. Kr. 1.00.
Olsson, John. Nöjesskatten. Handledning vid tillämpning av 1945 års författningar . . . Sthm. Landskommunernas bokförl. 103 s. Kr. 2.50.
Orvik, Einar (red.). Hur betalas och bokföres skatt vid källan? Under medverkan av AXEL ENGER, EINAR LINDVALL och EINAR ORVIK. Gbg. Libro. 96 s., 1 bil. Kr. 12.00. — Företagarnas källskatteproblem.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1946. 537Orvik, Einar. Kommentar till de nya övergångsbestämmelserna (vid tilllämpning av skatt vid källan). (Omsl.:) De nya övergångsbestämmelserna om tillämpning av skatt vid källan. Kommentar ... 1., 2. uppl. Gbg. Libro. 46 s. Kr. 1.50.
Rubinstein, Harald. Stat och kommun. Nya perspektiv för kommunal självstyrelse. Sthm. Arbetarkultur. 22 s.Kr. 0.25.
Sandström, K. G. A. Källskatten. Vad löntagare och arbetsgivare skolaiakttaga enligt den nya uppbördsförordningen. (Omsl.:) Källskatten enligt nya uppbördsförordningen . . .Sthm. B. Wahlström. 48 s. Kr. 1.00. (SvJT 1946 s. 503.)
Sivertsson, J. E. Handbok om källskatten. Författningstext och kommentar. Sthm. Tiden. 176 s. Kr. 3.25.
Skatt vid källan. Av ROLFDAHLGREN, ALARIK WIGERT, EINAR SIVERT, STURE JARNERUP. 1., 2.uppl. (Med) Suppl. Sthm. Norstedt. 274, 32 s. Kr. 3.75, 1.00. (SvJT 1946 s. 503.)
Skatt vid källan. Uppbördsförordning; given Stockholms slott den 31 december 1945 . . . Kommentar av EINAR ORVIK. Sakregister. (Inkl. suppl. »De nya övergångsbestämmelserna» och »Skattetabellerna».) 1.—4. uppl. Gbg. Libro. 112 s.Kr. 4.50.
Svensk nykterhetslagstiftn i n g. Författningar angående alkoholförsäljning, alkoholbeskattning och alkoholistvård m. m. (Sammanställdaav H. BERGILS och A. ÅMAN.) Sthm. O. Eklund. 248 s. Kr. 4.75.
Wester, Nils. Kungliga politi- och brandkommissionen. Studier rörande Stockholms stads politiväsen under 1700-talet. Akad. avh. (Sthms högsk.) Sthm. (Förf.) 270 s. — Monografierutg. av Stockholms kommunalförvaltning.
Wåhlstrand, Arne. Allmänna valmansförbundets tillkomst. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 104 s. Kr.3.00. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom AXEL BRUSEWITZ. 24.
Åkesson, Olof, & Falk, Hugo. Deklarationshandbok för mindre företagare. Utg. i samråd med Sveriges hantverks- och småindustriorganisation. Sthm. Seelig. 43 s., 9 lösa bil. Kr. 1.60.
1946 års folkpensionering s l a g. Gällande fr. o. m. den 1 januari 1948. Med kommentar avBERNHARD ERIKSSON. Sthm. Tiden. 125 s. Kr. 2.00. — Tidens medborgarhandböcker.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Bauer, Fritz. Rättegången i Nürnberg. Sthm. Koop. förb. 32 s. Kr. 0.60.— Världspolitikens dagsfrågor. Utrikespolitiska institutets broschyrserie. 1946: 8.
Berglund, Hadar. Svensk eller främmande lag? Gbg. Gumpert. 55 s.Kr. 4.50. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1. Föreläsningar över utrikeshandelns rättsliga problem. 1.
Kommentar till Förentanationernas stadga. Utarb. inom Kungl. utrikesdepartementet med biträde av tillkallade sakkunniga. Sthm. Fritze. 191 s. Kr. 3.00. — Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.
Lindberg, Hugo. En dag i Nürnberg.Introduktion till ett vittnesmål. Sthm. Wahlström & Widstrand. 85s. Kr. 3.00.
Nürnbergprocessen. 1. Domstolsstadga och anklagelseakter. Sthm. Koop. förb. 258 s. Kr. 5.00. — Internationell politik. Skrifter utg. av Utrikespolitiska institutet. 23.
Sandström, Emil. Omkring Washingtonförhandlingarna rörande den tyska egendomen i Sverige. Föredrag vid 1946 års ordinarie bankmöte. Sthm.Svenska bankföreningen. 17 s. Kr. 1.00. — Skrifter, utg. av Svenskabankföreningen. 79.
Stolpe, Herman. Den nya säkerhetsorganisationen Förenta nationerna.2. uppl. Sthm. Informationsbyrån Mellanfolkligt samarbete för fred. 83 s. Kr. 1.00. — Skrifter utg. av Informationsbyrån Mellanfolkligt samarbete för fred. 34.
Sundbom, Ivar. Mest-gynnad-nationsklausulen i nutidens handelsavtal. Gbg. Gumpert. 27 s. Kr. 3.00. —Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 2. Föreläsningar över utrikeshandelns rättsliga problem. 2.