Förslag till konvention om verkställighet av domar i brottmål. F. d. justitierådet Rudolf Eklund och revisionssekreteraren Ivar Strahl ha efter överläggningar med delegater från Danmark och Norge avgivit ett betänkande med förslag till konvention mellan Sverige, Danmark och Norge om erkännande och verkställighet av domar i brottmål m. m. (SOU 1947:16, jfr SvJT 1946 s. 635). Enligt nämnda förslag skall bl. a. lagakraftvunnen dom, som i brottmål meddelats i någon av de fördragsslutande staterna, vara gällande och kunna verkställas i annan fördragsslutande stat, såvitt därigenom dömts till böter eller förverkande eller utdömts ersättning för rättegångskostnader. En under överläggningarna diskuterad tanke att generellt tillerkänna straffdom i något av länderna giltighet och exigibilitet i de övriga har ansetts icke vara mogen för förverkligande. Betänkandet innehåller också förslag till överenskommelse mellan nämnda länder om till-

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 545fälligt tillägg till de gällande konventionerna om ömsesidigt utlämnande av förbrytare. Enligt detta förslag skola de fördragsslutande staterna förbinda sig att med avseende å förbrytelser, som omfattas av den i Danmark och Norge med anledning av andra världskriget anställda räfsten med dem som gjort sig skyldiga till landsförräderi eller annan landsskadlig verksamhet, lämna sådan handräckning varom stadgas i utlämningskonventionerna mellan ifrågavarande länder, med det undantaget dock att utlämning ej skall ske i vidare mån än som framgår av konventionerna. Motsvarande förslag ha avgivits av de danska och norska delegaterna.

I. S.