GUNNAR PALMGREN. Juridiken i affärslivet. Helsingfors 1945. Söderström & C:o. 177 s. Kr. 9.40.
GUNNAR PALMGREN. Grunddragen av Finlands civilrätt. I. Familjerätt och kvarlåtenskapsrätt. Helsingfors 1945. Söderström & C:o. 234 s.

 

    Professorn i rättsvetenskap vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors har i »Juridiken i affärslivet» givit en översikt över de delar av juridiken som för affärsvärlden äro av större betydelse. Framställningen omfattar associationsrätt, konkurrensrätt, allmän och speciell avtalsrätt, lagstiftningen om betalnings- och kreditmedel samt processrätt och beskattningsrätt. Boken syftar till att ge läsaren »en inledning i det juridiska tänkandet, en grund för fortsatta studier på detta område och slutligen förmåga att följa den tankegång, som utvecklas av hans juridiska rådgivare».
    Framställningen utgör ett elegant koncentrat av de viktigaste lagbestämmelserna och övriga rättsregler. Rec. fruktar emellertid att den på grund av sin koncentration skall ställa stora krav på den icke juridiskt bildade läsare, som söker något mera än enstaka faktiska upplysningar. Rec. föreställer sig för sin del att en introduktion i juridiskt tänkande måste bli mera lätttillgänglig om den icke är enbart deskriptiv utan samtidigt med återgivandet av fakta ger en inblick i de problem lagstiftare och domstolar ställts inför vid reglernas utformning.

548 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    »Grunddragen av Finlands civilrätt» har en annan karaktär. Den är avsedd att vara en lärobok vid den grundkurs i civilrätt, som utgör inledningen till de juridiska studierna vid Helsingfors universitet. Den motsvarar alltså närmast BJÖRLINGS lärobok i civilrätt men är väsentligt utförligare och kan alltså ge en rikssvensk jurist detaljerade upplysningar om finländsk rätt. Den är sålunda av stort intresse för dem som här i landet syssla med familjerättsliga saker med anknytning till Finland.
    Boken har utgivits även i en finskspråkig upplaga. Till hjälp för läsaren innehåller den svenskspråkiga upplagan uppgift om de behandlade termernas finska form och omvänt.

K. R.