Suomalainen Lakimiesyhdistys 1946. Styrelsen för den finska juristföreningen Suomalainen Lakimiesyhdistys har år 1946 haft följande sammansättning: ordf. prof. V. Merikoski, v. ordf. prof. Kaarlo Kaira, ledamöter justitierådet Väinö Lumme, prof. Tauno Tirkkonen, v. häradshövding Lauri Borenius, förvaltningsrådet Aarne Rekola, justitierådet Niilo Luukanen samt v. häradshövding Teuvo Aura. Såsom föreningens sekreterare har fungerat v. häradshövding Kalle O. Pesonen och såsom dess skattmästare v. häradshövding Sauli Sipilä. Vid valmötet i december 1946 omvaldes styrelsen i dess helhet. Vid utgången av verksamhetsåret var medlemsantalet 1,658.
    Under förloppet av verksamhetsåret har ett betydelsefullt skede i organiserandet av föreningens lokalavdelningar passerats. Sedan nya lokalavdelningar grundats i Lappland, Tavastehus och Kymmenedalen, har föreningen dylika i alla de viktigaste orterna. Som en ny form av föreningens verksamhet har införts distribuering av diskussionsfrågor jämte referat över dessa till lokalavdelningarna. En särskild kommitté, bestående av justitierådet Matti Piipponen, förvaltningsrådet Olavi Honka och justitieombudsmannen Reino Kuuskoski, har omhänderhaft diskussionsverksamheten, varjämte prof. A. R. Heikonen verkat såsom förbindelseman mellan föreningens styrelse och lokalavdelningarna.
    Vid årsmötet i mars 1946 hölls föredrag av prof. O. A. Borum från Köpenhamn.
    Föreningens tidskrift »Lakimies» (»Juristen») utkom 1946 med 5 nummer om sammanlagt 650 sidor. Huvudredaktör har varit förvaltningsrådet Rekola och red.sekr. jur. dr Ilmari Melander.
    I A-serien av föreningens skrifter har under år 1946 utkommit jur. kand., v. häradshövding INKERI ANTILLAS dissertation »Loukatun suostumus oikeudenvastaisuuden poistavana perusteena» (»Den kränktes bifall såsom rättsstridigheten avlägsnande grund»). I arbetets slut ingår ett 20 sidor omfattande sammandrag på tyska. (Jfr SvJT 1946 s. 717.)
    B-serien åter har under samma tid berikats med följande arbeten: MARTTI RAUTIALA, »Avioliiton purkaminen. Avioliiton pätemättömyys ja avioero» (»Äktenskaps upplösning. Äktenskaps ogiltighet och äktenskapsskillnad»), TAUNO SUONTAUSTA, »Yhdistyneet kansakunnat» (De förenade nationerna»), samt GUNNAR PALMGREN, »Kauppaoikeutta likemiehille» (»Juridiken i affärslivet»). Därjämte har såsom nr 21 i B-serien utgvits ett värdefullt, redan 1938 påbörjat översättningsarbete till finska, nämligen MATTHIAS CALONIUS' »Siviilioikeuden luennot» (Prælectiones in Jurisprudentiam Civilem»). Översättningen har verkställts av prof. EDWIN LINKOMIES under medverkan av justitierådet KUSTAVI KAILA samt, efter dennes död, av justitierådet Y. J. HAKULINEN, vilka sistnämnda biträtt vid granskningen av den juridiska terminologin.

552 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Under det tilländalupna verksamhetsåret ha även arbetena på en finsk juridisk bibliografi — likaså påbörjade redan 1938, men nedlagda under krigsåren — avancerat med god fart. Tre personer ha varit fast knutna vid detta arbete, vilket finansierats dels med föreningens egna medel dels med gåvomedel. Bibliografin beräknas bli färdig till föreningens 50-årsdag år 1948.

V. M.