Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund. I SvJT 1945 ingick (s. 649) en redogörelse för grundandet av Suomen Lakimiesliitto—Finlands juristförbund och för de första skedena av dess verksamhet samt för de av förbundet anordnade första juristdagarna våren 1945. Förbundets organisation har under år 1946 förändrats såtillvida, att en av förbundsmötet tillsatt delegation om 20 personer och en av denna delegation vald styrelse om 5 medlemmar trätt i stället för den tidigare, av 9 medlemmar bestående styrelsen. I delegationen ledes ordet av förbundsordföranden, som fortfarande är kanslern för Helsingfors universitet, prof. Antti Tulenheimo; v. ordf. i förbundet är presidenten i högsta domstolen Oskar Möller. Styrelsen består av prof. Kaarlo Kaira, ordf., prof. V. Merikoski, v. ordf., samt v. häradshövdingarna Åke Roschier-Holmberg, E. I. Lammin-Koskinen och Teuvo Aura. Såsom förbundets ombudsman tjänstgör v. häradshövding K. A. Telaranta.
    Förbundet publicerar en för dess medlemmar avsedd nyhetsbulletin »Finlands Juristförbunds Meddelanden». Därjämte har förbundet begynt utgiva en juristkalender, vilken första gången utkom detta år i en upplaga om 1,500 ex. (jfr SvJT 1947 s. 387). För år 1948 har utgivningen av en ny juristmatrikel planerats (den senaste utkom 1939).
    Bland övriga former av Juristförbundets verksamhet förtjänar här nämnas, att förbundet i samarbete med vissa försäkringsbolag ordnat en ansvarighetsförsäkring för jurister. För understödjande av ekonomiskt nödställda medlemmar av juristfamiljer har på förbundets försorg grundats en understödskassa. En särskild lönekommitté har tillsatts för att bevaka juristernas intressen vid regleringen av tjänstemannalönerna. En av förbundet påbörjad platsförmedlingsverksamhet har redan nått ett avsevärt omfång. Bland initiativ, som förbundet framfört till myndigheterna, må nämnas ett förslag till omorganisering av lagbokens redigering och publicering. Till följd av denna framställning har statsrådet tillsatt en kommitté för att uppgöra en plan förarbetet.
    För att genom ett yttre kännetecken framhäva samhörigheten inom juristkåren har på förbundets försorg instiftats en juristring, vilken en stor del av landets jurister redan bära.
    De av juristförbundet anordnade andra juristdagarna avhöllos i Helsingfors d. 24—26 maj 1946, även denna gång under talrik anslutning. Förutomförbundsmötet och de olika medlemsorganisationernas möten upptog programmet föredrag och diskussioner. Vid öppningshögtidligheten, som republikens president hedrade med sin närvaro, hölls hälsningstalet av universitetskanslern Tulenheimo. Presidenten Möller förrättade därpå utdelningen av juristringen åt de unga jurister, vilka under läsåret avlagt sin examen. Bland föredragen på juristdagarna märktes bl. a. prof. FOLKE SCHMIDTS över ämnet »Rätt och politik i den internationella privaträtten». Övriga svenska gäster

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 553voro advokaten Gudmund Silfverstolpe och borgmästaren Nils Berlin. I form av diskussionsfrågor behandlades vidare »Syftemålen för juristutbildningen samt urvalet för den juridiska banan» med prof. Merikoski som referent, och »Missförhållandena i juristernas löneförhållanden», refererad av förvaltningsrådet OLAVI HONKA. Slutligen diskuterades förbundsverksamheten och de framtida planerna för densamma på basen av ett referat av ombudsmannen.

V. M.