Ny kanslichef vid Finlands justitieministerium. Kanslichefsposten vid justitieministeriet har skötts enligt temporära förordnanden ända sedan dess den tidigare ordinarie innehavaren av befattningen, regeringsrådet Reino Kuuskoski valdes till riksdagens justitieombudsman (se SvJT 1946 s. 149), men har numera återbesatts. Till regeringsråd och kanslichef vid justitieministeriet har d. 20 dec. 1946 utnämnts äldre regeringssekreteraren vid ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena

Teini Evert Ahava.


    Den nye kanslichefen är född i Viborg 1900, avlade högre rättsex. 1927 samt erhöll vice häradshövdings titel 1930 och jur. kand.-grad 1934. Han har tjänstgjort och avancerat i olika befattningar i lantbruksstyrelsen, lantbruksministeriet, justitieministeriet och kommunikationsministeriet.

B. P-n.

    Arbetsdomstolen i Finland. Tll ordf. i arbetsdomstolen har förordnats justitierådet Niilo Luukanen (se SvJT 1946 s. 472). Lagfaren ledamot och v. ordf. är prof. Arvo Sipilä och ledamot med särskild kännedom om arbetsförhållandena v. häradshövding Oiva Lahtinen. Dessutom ha förordnats tre representanter för arbetsgivarintressena samt tre representanter för arbetstagarna. För alla ledamöter finnas dessutom en eller två personliga suppleanter.

B. P-n.

 

    Åbo akademi. Kanslern vid Åbo akademi har d. 7 okt. 1946 utnämnt jur. dr Lars Erik Taxell till docent i privaträtt. Doc. Taxell har förordnats d. 26 okt 1946 att förestå professuren i privaträtt med allmän rättslära vid akademien och d. 12 nov. 1946 att därjämte förestå professuren i handelsrätt vid handelshögskolan i Åbo.

B. P-n.

 

    Helsingfors universitet. Till personell e. o. professor i civilrätt utnämndes d. 28 mars 1947 universitetsadjunkten jur. dr Arvo Rafael Heikonen. Prof. Heikonen är född i Åbo 1892, avlade rättsexamen 1918 och fick vice häradshövdings titel 1921. Han utövade under en lång följd av år advokatverksamhet i Åbo, men ägnade sig därefter åt den vetenskapliga banan samt avlade jur. kand. examen 1932 och blev jur. dr 1936. Han har bedrivit vetenskapliga forskningar 1932 i Stockholm och Uppsala, 1934 i Berlin och Paris samt 1936 i Berlin och Leipzig. Till adjunkt i civilrätt vid Helsingfors universitet utnämnes han 1937. Hans vetenskapliga produktion faller ihuvudsak inom arvs- och testamentsrätten.
    Till docent i handelsrätt har utnämnts hovrättsfiskalen Väinö Géza Vihma. Docenten Vihma är född i Budapest 1907. Han blev jur. kand. 1930 och v. häradshövding 1933. Sin juris doktorsgrad vann han 1945 på en avhandling om försäkringstagarens upplysningsplikt vid ingåendet av försäkringsavtal enligt försäkringsavtalslagen. Avhandlingen är finskspråkig, men avslutas med en resumé på svenska.

B. P.-n.

 

    Finlands högsta domstol. Justitierådet Väinö Antti Lumme utnämndes d. 7 maj 1947 till häradshövding i Tammela domsaga. Till innehavare av det härigenom ledigblivna justitierådsämbetet utnämndes d. 24 maj 1947 assessorn i Östra Finlands hovrätt Jalmari Lehtonen.
    Justitierådet Lehtonen är född i Viborgs socken 1900, avlade högre rättsexamen 1923 och fick jur. kand.-grad 1933. Han tjänstgjorde och avancerade i dåvarande Viborgs hovrätt, där han 1939 blev assessor.

B. P-n.