»Prison of the Future». At folkemeningen i England er levende interessert i moderne kriminologiske problemer viser en artikkel med ovenstående titel, skrevet i det vidt utbredte engelske ukeblad »The new Statesman and Nation» av den kjente engelske kriminolog sir ALEXANDER PATERSON. Den kommer som et passende apropos til forhandlingsemnene på den annen nordiske kriminalistkongressen. Forf. stiller opp mot hver andre de to typerfengsler, på den ene siden Dartmoor, der all fange behandling er bestemt utfra hensynet til å hindre flukt, og på den annen side Leyhill i Gloucestershire, »the great Prison Experiment of our lifetime», der fangenes daglige liv erkarakterisert ved »freedom, trust and responsibility». Innkvarteringen herer enkel og likefram, »fangene» er sysselsatt med bygnings- eller jordbruksarbeide, og lever i det hele tatt som vanlige landarbeidere, som hverken i sin tale eller framferd er å skjelne fra frie menn. Forf. har stor tro på behandlingens betydning i individualpreventiv henseende, og legger vekt på den rolle Leyhill kan spille ved å tjene som studieobjekt for kriminologer som fra hele verden kommer på besøk. Men forf. peker også på den store fare som ligger i at en går for raskt fram med slike forsøk. Hittil er det bare ganske få rømninger som har funnet sted, men skulle uhellet være ute og tallet på rømlinger øke, frykter forf. for at folkemeningen — ennå ikke moden til å forstå verdien av det omslag som har funnet sted — underslag ordet »kindness mistaken for weakness» vil kunne gjennomtvinge at utviklingen settes tilbake for lang tid.

Harald Sund.

 

    Arbetsbalans beträffande sinnesundersökningar vid fångvården. Enligt framställningar till Kungl. Maj:t dels av fångvårdsstyrelsen, dels av J. O. har betydande arbetsbalans uppkommit i fråga om sinnesundersökningar av personer förvarade å fångvårdens sinnessjukavdelningar, till följd varav den tid inom vilken utlåtande över verkställd undersökning enligt lag skall avgöras i ett stort antal fall betydligt överskridits. Med anledning härav har K. M:t d. 30 maj 1947, efter hörande av medicinalstyrelsen och strafflagberedningen, för tiden till den 30 sept. 1947 meddelat bl. a. följande föreskrifter rörande åtgärder för arbetsbalansens nedbringande.
    Såväl för sinnesundersökning av den som är intagen på sinnessjukavdel-

560 NOTISER.ning vid fångvården som för medverkan vid undersökning enligt 43 § lagen om verkställighet av frihetsstraff m. m. vid fångvårdsanstalt, där sinnessjukavdelning finnes eller inrättas, må anlitas annan än vid anstalten heltidsanställd läkare. Fångvårdsstyrelsen skulle ofördröjligen vidtaga åtgärder för att fördela undersökningsklientelet på sinnessjukavdelningarna så att väntetiden bleve jämnare fördelad mellan de undersökta.
    Överläkare vid fångvårdens sinnessjukavdelning hade att, i den mån läkare utom avdelningen stode till förfogande för sinnesundersökning, anlita dessa i den omfattning som erfordrades för att anstånd med utlåtande icke skulle behöva begäras av det skälet, att avdelningens arbetsbörda vore för stor.
    Fångvårdsstyrelsen skulle skyndsamt undersöka, om arbetet med sinnesundersökningar vid fångvårdens sinnessjukavdelningar kunde påskyndas genom att tillgänglig personal ställdes till läkarnas förfogande för mindre kvalificerade arbetsuppgifter eller genom andra rationaliseringsåtgärder, ävensådana av tillfällig art. Fångvårdsstyrelsen hade att tillse, att på de anstalter, vid vilka finnes sinnessjukavdelning, sådana undersökningar, som avses i 43 § lagen om verkställighet av frihetsstraff m. m., utföras med biträde av läkare utanför avdelningen,. i den utsträckning som erfordras för att sinnesundersökningar icke skola bli försenade.
    Det K. brevet slutar: K. M:t — som överväger särskilda åtgärder för att förhindra upprepning av den nu inträdda förseningen av sinnesundersökningar — förväntar att alla av denna sak berörda myndigheter och befattningshavare göra allvarliga ansträngningar att snarast undanröja den föreliggande arbetsbalansen.