Ur Svensk författningssamling 1947.
    312. Lag 20 juni 1947 ang. ändring i utlänningslagen d. 15 juni 1945 (nr 315) samt om fortsatt giltighet av samma lag.
    319. KS tadga 30 juni 1947 ang. statsdepartementen.

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 615    324. Lag 30 juni 1947 om kronans förköpsrätt.
    336. KK 30 juni 1947 om auktorisation av fastighetsmäklare.
    354. KCirk 30 juni 1947 till överåklagarna och distriktsåklagarna i riket ang. översändande av domsavskrift i mål mot vissa underåriga.
    376. Statens löneplansförordning 30 juni 1947.
    385. Byggnadslag 30 juni 1947.
    386. Lag 30 juni 1947 ang. ändring i lagen d. 30 juni 1943 (nr 431) om allmänna vägar.
    387. Lag 30 juni 1947 ang. ändring i lagen d. 3 sept. 1939 (nr 608) om enskilda vägar.
    390. K. byggnadsstadga 30 juni 1947.
    404. K. brev 27 juni 1947 ang. fastställande av älgavgifter för år 1947.
    411. Statens allmänna avlöningsreglemente 30 juni 1947.
    416. 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente 30 juni 1947.
    417. 1947 års allmänna familjepensionsreglemente 30 juni 1947.
    424. KK 30 juni 1947 med vissa bestämmelser i fråga om ändring av lönegradsbeteckning och lönegradsnummer i anl. av ikraftträdandet av nya avlöningsreglementen.
    425. K K 30 juni 1947 ang. fördelning av orterna i riket å de i statens löneplansförordning angivna ortsgrupperna.
    436. KK 30 juni 1947 ang. reglerad befordringsgång för viss icke-ordinariepersonal i statens tjänst.
    444. Lag 10 juli 1947 ang. ändring i lagen d. 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.
    462. KK 30 juni 1947 om ändring i vissa delar av kung. d. 30 dec. 1946 (nr 901) med tilläggsbestämmelser till allmänna resereglementet.
    467. Lag 30 juni 1947 ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal.
    470. Lag 30 juni 1947 om ändrad lydelse av 1—3 §§ förordn. d. 20 nov. 1845 (nr 50 s. 1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva.
    471. Lag 30 juni 1947 om ändrad lydelse av 3 § förordn. d. 13 april 1883 (nr 16 s. 1) ang. förlagsinteckning.
    486. Lag 10 juli 1947 om dödande av vissa utanför Sverige befintliga handlingar.
    501. KK 30 juni 1947 om ändring i vissa delar av kung. d. 15 juni 1944 (nr 382) ang. ersättning för flyttningskostnad åt vissa statens befattningshavare.
    529. Lag 26 juli 1947 om allmänna barnbidrag.
    533. KK 10 juli 1947 om val under år 1947 av nämndemän i städer med rådhusrätt.
    534. KK 10 juli 1947 om antalet nämndemän i städer med rådhusrätt.
    538. KF 26 juli 1947 om ändring i förordn. d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
    539. KK 26 juli 1947 om ändring i förordn. d. 7 dec. 1883 (nr 64) ang. expeditionslösen.
    542. KCirk 30 juni 1947 till statsmyndigheterna ang. vissa anställnings- och tjänstgöringsförhållanden inom statsförvaltningen.
    576. KF 26 juli 1947 om statlig inkomstskatt.
    577. KF 26 juli 1947 om statlig förmögenhetsskatt.
    578, 588 och 591. KF 26 juli 1947 om ändring i taxeringsförordningen d. 28 sept. 1928 (nr 379).
    581. KF 26 juli 1947 om kvarlåtenskapsskatt.
    616—646. Lag 10 juli 1947 om ändring i rättegångsbalken d. 18 juli 1942 (nr 740) samt följdförfattningar till nya RB.
    647—651. Lag 10 juli 1947 ang. ändring i lagen d. 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse m. fl. följdlagar till nya aktiebolagslagen.
    654. KK 25 aug. 1947 med vissa bestämmelser ang. mantalsskrivning (mantalsskrivningskungörelse).

B. L.