Danmarks Højesteret. I anledning af, at der er oprettet en appelinstans for afgørelser, trufne af den extraordinære tjenestemandsdomstol, jfr. SvJT 1946 s. 540, med en højesteretsdommer som formand, er højesteretsdommernes antal midlertidig udvidet med en dommer. Til denne plads er udnævnt landsdommer i Vestre Landsret Jep Lauesen Frost, der er født i 1894. Efter sin juridiske embedsexamen var dommer Frost politifuldmægtig og dommerfuldmægtig, indtil han i 1939 fik sæde i Vestre Landsret. Ved siden af singerning som dommerfuldmægtig har dommer Frost varetaget posten som folkevalgt borgmester i en af de jydske købstæder, ligesom han har udfoldeten betydelig juridisk litterær virksomhed, for hvilken han har høstet megen anerkendelse.

Fh.

 

    Finlands högsta förvaltningsdomstol. Sedan förvaltningsrådet Tyyko Aarne Rekola utnämnts till professor vid Helsingfors universitet (se SvJT
    1947 s. 457) har till innehavare av det lediga förvaltningsrådsämbetet räknat från d. 1 aug. 1947 utnämnts riksdagens justitieombudsman Reino lisakki Kuuskoski (se om honom SvJT 1946 s. 149). B. P-n.

 

    Ny norsk straffelovkomite. Ved Kgl. res. av 11. juli 1947 er nedsatt en komite til å utrede og legge fram forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag av Justisdepartementet. Komiteen trer istedenfor Straffelovkomiteen av 1934, som har avsluttet sitt arbeide med forslag til revisjon av straffelovens kapitler om formuesforbrytelser.
    Som faste medlemmer av den nye komiteen er oppnevnt lagmann Erik Solem (formann), sorenskriver Ole F. Harbek (nestformann), riksadvokat Andreas Aulie og professor dr. jur. Johs. Andenæs. Til å tiltre komiteen under behandlingen av straffelovens kapitler om forbrytelser mot liv, legeme og helbred er dessuten oppnevnt fhv. riksadvokat Haakon Sund og politimester Kr. Welhaven.

O. F. H.