Inventering av tingshus och tingsställen. Den som besökt ett större antal av Sveriges tingshus och tingsställen frapperas av i vilken ringa utsträckning äldre inventarier finnas bevarade. Det är naturligt att relativt få äldre tingshus ännu äro i bruk. Koncentrationen till ett eller två tingsställen i varje domsaga — de äro ju numera mycket sällan flera — har medfört att många tingshus övergivits och nya byggts. De gamla, icke längre använda husen ha sålts eller fått förfalla; oftast har materialet varit sådant att livslängden varit kort. De inventarier som må ha funnits — stolar och bord, kistor och skåp, ljusstakar och sanddosor — ha auktionerats bort eller på annat sätt kommit över i enskild ägo, om de inte rent av förstörts. Skadan har ökats genom att så många av nybyggnaderna tillkommit under den arkitektoniska förfallsperiod som började efter förra århundradets mitt och först nyligen avslutats.
    I känslan av att en ansträngning bör göras för att söka rädda vad som ännu

636 NOTISER.finnes av gamla tingshus och tingshusinventarier och för att eventuellt spåra upp förskingrade föremål ha Nordiska museet genom dr Gösta Berg och föreningen för svensk kulturhistoria genom sin ordförande, statsrådet Herman Zetterberg, riktat ett upprop till landets häradshövdingar som SvJT här vill avtrycka — i förhoppning att det även bland andra läsare av SvJT än häradshövdingarna skall finnas personer som kunna bidraga till inventeringen. Uppropet lyder:
    »Rättskipningen vid tingen, som bygger på en av de äldsta, obrutna traditionerna i vårt land, står inför ett nytt skede genom tillkomsten av den nya rättegångsbalken. Icke blott själva rättskipningen utan även dess yttre ram blir härigenom underkastad förändringar av olika slag.
    Våra tingshus och de traditioner, som äro förknippade med dem, ha ännu ej blivit föremål för någon systematisk undersökning. Inför de förändringar, som förestå, synes tiden vara lämplig att nu igångsätta en dylik undersökning, som kan väntas ge mycket värdefulla och intressanta resultat såväl av rätts- och kulturhistorisk art som av mera lokal och hembygdsbetonad beskaffenhet.
    På grund härav ha Nordiska museet och Föreningen för svensk kulturhistoria för avsikt att verkställa en inventering av alla befintliga tingshusbyggnader i Sverige, såväl de nu i bruk varande som de tidigare använda. Denna inventering skall ligga till grund för en monografisk publikation över svenska tingsställen och tingshus jämte därmed förbundna traditioner.
    Å museets och föreningens vägnar utbedja vi oss härmed Er benägna medverkan till denna inventering, i förhoppning att Ni skall finna ändamålet med densamma uppväga det besvär vi förorsaka. Vi vore alltså mycket tacksamma, om Ni själv eller genom någon medhjälpare ville sända oss svar på så många som möjligt av följande frågor.
    1) Från vilken tid härstammar det eller de tingshus i domsagan, som nu är i bruk? Om någon genomgripande förändring av sådan byggnad har ägt rum, är det önskvärt att även få uppgift om tidpunkten härför.
    2) Vilka äldre tingshus och tingsplatser i domsagan äro kända? Uppgift önskas såväl om ännu befintliga byggnader som om försvunna sådana. Ifråga om gamla tingsplatser är det värdefullt att få så noggrann lokalisering som traditionen medger.
    3) Vilka inventarier av intresse finnas i tingshuset? (t. ex. häradskistor, handklovar och andra straffredskap, stolar och bord, porträtt och andra tavlor, skrivdon, anslagstavlor).
    4) Finnas några muntliga eller skriftliga traditioner från äldre tider om tingsställen, domare, nämndemän, rättegångsbruk etc. bevarade inom domsagan av äldre nämndemän, tingshusvaktmästare eller andra? Namn och adresser på personer, som kunna antagas ha kännedom om dylika traditioner, äro mycket värdefulla.
    Om fotografier över nuvarande eller tidigare tingshus och inventarier kunna bifogas, äro vi tacksamma och ersätta gärna kostnaderna.
    Svar kan sändas, när så finnes lämpligt under årets lopp, med adress enbart: Nordiska museet, Stockholm.
    Stockholm i mars 1947.
Nordiska museet Föreningen för svensk kulturhistoria Gösta Berg. Herman Zetterberg. t. f. styresman ordförande»