Studiebesök i Danmark. Det beramade gemensamma besöket i Danmark av svenska domare och domaraspiranter för studier vid danska domstolar av muntlig process (jfr SvJT 1947 s. 456) ägde rum d. 1—6 sept. 1947. Deltagare voro dels ett tiotal domare från hela riket som erhållit statligt

NOTISER. 637domarstipendium för året, dels ett antal sydsvenska domare vilka beretts tillfälle att på egen bekostnad deltaga. Tillsammans utgjorde de ett 50-tal. Organisationsarbetet hade på dansk sida omhänderhafts av en kommitté under ordförandeskap av presidenten i Sø- og Handelsretten L. Hvidt. Kontaktman med justitiedepartementet, som på svensk sida skött förberedelserna, hade varit overretssagfører Henrik Sachs.
    Besöket inleddes med att samtliga deltagare av de danska värdarna d. 1 sept. voro inbjudna till en lunch på Wivex. Därefter öppnades kursen mera officiellt vid en sammankomst på universitetets annex (gamla Metropolitanskolan), varvid overretssagfører Sachs höll ett orienterande föredrag om dansk process och civildommer i Nordre Birk, f. d. justitsminister Harald Petersen föreläste om det danska protokolleringssystemet.
    Domstolsbesöken började d. 2 sept. På grund av det stora deltagarantalet och det ringa utrymmet i vissa rättslokaler hade deltagarna måst uppdelas i två grupper. Programmet blev dock i det stora hela detsamma för båda. Besök ägde rum i Højesteret, Köpenhamns Byret, Köpenhamns Amts Nordre Birk, Østre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Därjämte voro deltagarna närvarande på Politigaarden vid s. k. Grundlovsforhør med anhållna och häktade. Genom rättspresidenternas och övriga domares välvilliga tillmötesgående hade domstolarnas arbete under besöksveckan planlagts så att deltagarna skulle bli i tillfälle att åhöra mera instruktiva mål. I samband med flera av besöken gavs tillfälle till diskussion med vederbörande domare och advokater rörande skilda spörsmål.
    De danska värdarna utvecklade under studiebesöket en storartad gästfrihet. Förutom på den nämnda inledningslunchen voro kursdeltagarna inbjudna till ett flertal luncher i samband med domstolsbesöken. Den sällskapliga höjdpunkten utgjorde den lunch varpå justitsminister Aage Elmquist bjöd de svenska domarna på Christiansborgs slott i dess magnifika representationslokaler. Vid denna lunch närvoro även vår minister i Köpenhamn von Dardel och statssekreteraren Ingvar Lindell samt spetsarna inom danskt rättsväsen. En stor privat gästfrihet utövades också.
    Den allmänna meningen bland kursdeltagarna torde vara att studiebesöket varit mycket givande. Många nya intressanta erfarenheter gjordes. Det skulle föra för långt att här närmare gå in på dessa. Emellertid tror jag mig inte fara med osanning om jag påstår att vad som mest fångade intresset och gav anledning till eftertanke var protokolleringen och förlikningsverksamheten. Deltagarna kunde inte heller undgå att lägga märke till vilken värdighet som gavs åt de i övrigt välgörande formfria rättsförhandlingarna av de ämbetsdräkter i vilka domare och advokater uppträdde.

B. L.