638 NOTISER.    Det nordiska samarbetet på lagstiftningens område. I den permanenta delegationen för nordiskt samarbete på lagstiftningens område (jfr s. 561 ff) har K. M:t 26 sept. 1947 förordnat riksmarskalken Birger Ekeberg och justitierådet Gösta Walin. Från de övriga nordiska länderna ha utsetts från Danmark departementschefen i justitsministeriet Aage Svendsen och professorn Henry Ussing, från Finland presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Johan Castrén och justitierådet Yrjö Hakulinen, från Island professorn Olafur Larusson och hæstaréttardomar i Einar Arnorsonsamt från Norge høyesterettsdommer Edvin Alten och ekspedisjonssjefen i justisdepartementet Finn Hiorthøy.

 

    Institutet för rättsvetenskaplig forskning, grundat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, har på sammanträde i juni 1947 beslutat tilldela prof. Knut Rodhe bidrag för en vetenskaplig bearbetning av gällande svensk obligationsrätts allmänna del med undantag av skadeståndsrätten. Det är avsett att arbetet skall utföras i samråd med justitierådet Hjalmar Karlgren.

 

    Regeringen. K. M:t har 30 juni 1947 till chef för det nyinrättade inrikesdepartementet utnämnt statsrådet Eije Mossberg.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    20 juni 1947 förordnat assessorn i Svea hovrätt Åke von Schultz att, räknat fr. o. m. 1 juni 1947, tills vidare under den tid byråchefen för lagärenden
    i justitiedepartementet Kurt Holmgren uppehåller expeditionschefsämbetet i handelsdepartementet, bestrida dennes lagbyråchefstjänst;
    30 juni 1947 till andre kanslisekreterare i departementet utnämnt e. o. andre kanslisekreterarna därstädes Sigrid Linders, frih. Stefan Stiernstedt och Thore Wisén;
    s. d. förordnat rådmannen i Västerås Folke Höijer att räknat fr. o. m. 2 juni 1947 tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas;
    10 juli 1947 till förste kanslisekreterare i departementet utnämnt e. o. kanslirådet därstädes Ragnar Kihlgren;
    26 juli 1947 till e. o. förste kanslisekreterare i departementet fr. o. m. 1 aug. 1947 förordnat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Bengt Larson och e. föredraganden i medicinalstyrelsen, byråsekreteraren Olof Melén;
    25 aug. 1947 förordnat andre kanslisekreteraren i departementet Sigrid Linders att fr. o. m. 1 sept. 1947 tillsvidare uppehålla en befattning som förste kanslisekreterare därstädes;
    19 sept. 1947 förordnat andre kanslisekreteraren frih. Stefan Stiernstedt att tillsvidare vara extra föredragande i departementet.
    Chefen för justitiedepartementet har
    23 maj 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat revisionssekreteraren Hjalmar Nordfelt och biträdande överlantmätaren i Norrbottens län H. C. B. Wetterhall såsom sakkunniga för revision av fastighetsbildningsväsendet å landet m. m. (fastighetsbildningssakkunniga) ävensom assessorn i Svea hovrätt Åke von Schultz såsom biträde åt de sakkunniga;
    14 juni 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat sakkunniga, bl. a. professorn vid Stockholms högskola Håkan Nial, tillika ordf., att i justitiedepartementet verkställa utredning, huru en ur samhällelig synpunkt önskvärd förbättrad insyn i företagens ekonomiska förhållanden må kunna vinnas;
    30 aug. 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande förordnat fiskalen i Svea hovrätt Sven Henrik Hessler att vara sekreterare i nyssnämnda utredning.