Rådhusrätterna. K. M:t har
    13 juni 1947 beviljat rådmannen i Stockholm Josef Gestblom avsked från rådmansämbetet med utgången av juni 1947;
    s. d. till civilrådman i Lund utnämnt assessorn vid rådhusrätten därstädes Sture Bergsten;
    s. d. förordnat att städerna Åmål, Ängelholm, Laholm, Karlshamn och Sölvesborg skola i judiciellt avseende förenas, förstnämnda tre städer fr. o. m. 1 jan. 1948 med resp. Tössbo och Vedbo, Södra Åsbo och Bjäre samt Hallands södra domsaga och sistnämnda två städer fr. o. m. dag som K. M:t framdeles bestämmer, Karlshamn med Bräkne nuvarande tingslag till en domsaga, benämnd Bräkne och Karlshamns domsaga, med tingsställe och kansli i Karlshamn och Sölvesborg med Listers nuvarande tingslag till en domsaga, benämnd Listers och Sölvesborgs domsaga, med tingsställe och kansli i Sölvesborg (jfr SvJT 1947 s. 474);
    18 juli 1947 förordnat att städerna Norrtälje, Vaxholm, Sigtuna, Trosa, Mariefred, Askersund, Lindesberg, Vadstena, Vimmerby och Ulricehamn skola fr. o. m. 1 jan. 1948 förenas med resp. Mellersta Roslags, Södra Roslags, Stockholms läns västra, Nyköpings, Livgedingets, Västernärkes, Lindes, Aska, Dals och Bobergs, Sevede och Tunaläns samt Kinds och Redvägs domsaga (jfr SvJT 1947 s. 637).
    28 juli 1947 förordnat om inrättande av realaktsystem i inskrivningsärenden vid rådhusrätten i Norrköping fr. o. m. 1 jan. 1948.
    25 aug. 1947 beviljat rådmannen i Stockholm Fredrik Trotzig avsked från rådmansämbetet med utgången av sept. 1947;
    s. d. till rådmän utnämnt, i Malmö fr. o. m. 1 okt. 1947 assessorn vid rådhusrätten där Helge Forkman och i Hälsingborg fr. o. m. 1 nov. 1947 assessorn vid rådhusrätten där Gillis Berencreutz.

    Landsfiskalsorganisationen. Statsrådet Mossberg har 28 juni 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat bl. a. landshövdingen Axel Westling, tillika ordf., samt landsfogden Mårten Stiernström och avdelningschefen i inrikesdepartementet Anders Tottie att såsom sakkunniga biträda med utredning rörande landsfiskalsorganisationen.

 

    Internationella kongresser på straffrättens område. Jämlikt K. M:ts uppdrag ha
    revisionssekreteraren Ivar Strahl som Sveriges ombud deltagit i åttonde internationella konferensen för likformig straffrättslagstiftning i Bryssel 10—12 juli 1947 (som ställföreträdare för f. d. presidenten Karl Schlyter); samt
    assessorn i Svea hovrätt Sture Petrén företrätt svenska regeringen vid den femte internationella straffrättskongressen i Genéve 28—31 juli 1947.

 

    Juridiska fakulteten i Uppsala. K. M:t har 13 juni 1947 beviljat professorn i civilrätt med romersk rätt vid universitet i Uppsala Vilhelm Lundstedt avsked med utgången av dec. 1947 (jfr s. 631).

 

    Juridiska fakulteten i Lund. Vid brytandet av sakkunnigutlåtandena rörande det efter justitierådet Hjalmar Karlgren lediga professorsämbetet i civilrätt vid Lunds universitet ha de sakkunniga — justitierådet Karlgren samt professorerna Karl Benckert, Stockholm, och Åke Holmbäck, Uppsala —samstämmigt förklarat den ende kvarstående sökanden, docenten vid Stockholms högskola Fritjof Lejman kompetent till den sökta professuren.