Den sociala sjömanslagstiftningen. På inbjudan av Förenta Staternas regering hölls i Seattle under dagarna 6—29 juni 1946 en internationell sjöfartskonferens. I denna konferens, som utgjorde Internationella arbetskonferensens tjuguåttonde sammanträde, voro 32 länder, däribland de nordiska länderna, representerade. Inalles deltogo 106 delegerade samt 189 experter och suppleanter. Konferensen godkände nio konventioner, rörande skilda sociala frågor inom sjöfarten, däribland en ang. sjömäns bostäder å fartyg. Till konventionerna ansluta sig fyra rekommendationer i liknande ämnen.
    Konferensen beslöt — för första gången under Internationella arbetsorganisationens tillvaro — i en del konventioner införa en bestämmelse, som möjliggör ratificering på grund av kollektivavtal, alltså utan någon lagstiftningsåtgärd.
    I de nordiska länderna pågår för närvarande ett vidlyftigt utredningsarbete rörande möjligheten att med nordisk rätt införliva de nämnda konventionerna jämte de därtill hörande rekommendationerna. I Finland och Norge ha uppgjorts förslag till nya bestämmelser om sjömäns bostäder å

694 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.fartyg, vilka förslag i allt väsentligt överensstämma med konventionens föreskrifter. I Danmark och Sverige ha tidigare utfärdats bestämmelser i ämnet, i Sverige d. 30 juni 1943 och i Danmark d. 1 aug. 1945; dessa grundasig på 1936 års Genéve-konvention. Även i dessa länder är det meningen att utarbeta förslag till författningar, som erfordras för att uppfylla fordringarna i Seattle-konventionen. I Finland har dessutom lagen om sjömäns semester ändrats så, att den korresponderar med konventionsbestämmelserna, likväl så att semestern utgår med minst 18 arbetsdagar för varje tjänsteår såväl för befäl som för sjöman, under det att enligt konventionen till befälet hörande person vore berättigad till semester under 18 och sjöman under 12 arbetsdagar.
    Närmast på programmet står konventionen ang. hyror, arbetstid och bemanning å fartyg. Det förutsättes, att sjöarbetstidsfrågan skall bli föremål för nordiskt samarbete. I sådant syfte har Norges handelsminister utfärdat kallelse till en nordisk konferens, sammansatt av representanter för resp. regeringar, redare- och sjöfolksorganisationer. Konferensen äger rum i Oslo under den vecka, som börjar den 9 instundande november.

R. B—n.