Finlands högsta förvaltningsdomstol. Förvaltningsrådet Voitto Oksanen avled d. 29 aug. 1947. Han var född i Björneborg 1892, blev fil. kand. 1915 och jur. utr. kand. 1921 samt v. häradshövding 1925. Han tjänstgjorde inom länsförvaltningen, blev kronofogde 1933, landssekreterare 1936 och länsråd 1938. Till förvaltningsråd utnämndes han 1941. Han utgav bl. a. »Handbok i exekution för kommunala utmätningsmän och landskonstaplar», som utkom på finska 1936 och på svenska 1940.
    Till innehavare av det lediga förvaltningsrådsämbetet utnämndes d. 26 sept. 1947 äldre justitierådmannen Kaarlo Mikael Tarkka.
    Förvaltningsrådet Tarkka är född i Tammerfors 1897, blev jur. utr. kand. 1923 och v. häradshövding 1927. Han bedrev advokatverksamhet i Tammerfors och Kexholm från år 1923 till år 1928, då han blev yngre justitierådman vid rådstuvurätten i Tammerfors. Till äldre justitierådman därstädes utnämndes han 1935.

B. P-n.

 

    Nyval av justitieombudsman i Finland. På grund av att riksdagens justitieombudsman Reino Kuuskoski blivit utnämnd till förvaltningsråd (se SvJT 1947 s. 630), verkställde riksdagen d. 9 sept. 1947 nyval, varvid till justitieombudsman valdes v. häradshövdingen Mauno Laisaari, som tillhör det socialdemokratiska partiet.
    Den nye justitieombudsmannen är född i Uleåborg 1910, avlade högre rättsexamen 1934 och blev v. häradshövding 1937. Han utsågs 1945 till suppleant i riksrätten och valdes s. å. till suppleant för justitieombudsmannen.
    Med anledning av valets utgång verkställde riksdagen d. 12 sept. 1947 val av ny suppleant för justitieombudsmannen. Till posten utsågs v. häradshövdingen, jur. kand. Antti Hannikainen.

B. P-n.