FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 701KATHLEEN FREEMAN. The Murder of Herodes and Other Trials from the Athenian Law Courts. London 1946. Macdonald & Co. 239 s. 12 s. 6 d.

 

    Det antika Greklands rätt utgör ett utomordentligt intressant studieobjekt och har också bland utländska rättsvetenskapsmän tilldragit sig stor uppmärksamhet. Särskilt kan pekas på den rikhaltiga tyska litteraturen i ämnet. I svensk litteratur däremot kan man på sin höjd hitta några spridda notiser i förbigående, t. ex. hos KÔERSNER-RABENIUS, Om moratorium (1923) s. 1, LJUNGMAN, Om skada och olägenhet från grannfastighet (1943) s. 11 nederst och OLIVECRONA, Domen i tvistemål (1943) s. 93 not 97 ävensom här och var i vår sparsamma romerskrättsliga doktrin. För den kulturhistoriskt och klassiskt intresserade jurist, som önskar en liten inblick i detta intressanta rättssystem, men utan tyngande lärda filologiska och rättshistoriska utläggningar, torde förevarande arbete närma sig idealet. Dr Freeman har samlat, översatt och på ett underhållande sätt kommenterat femton tal, hållna inför olika atenska domstolar och rörande så skilda saker som bl. a. mord, egendomsskada, äktenskaps ogiltighet, medborgarskap och t. o. m. rätt till folkpension, som ingalunda är ett så modernt påfund som nutida socialreformatorer gärna föreställa sig. Eftersom parterna måste uppträda inför domstolen personligen och utan juridiskt biträde, läto de vanligen sina tal skrivas av framstående vältalare. I denna samling äro exempelvis så berömda namn som Demostenes och Lysias flitigt representerade på författarlistan.
    Atenarna voro barnsligt roade av rättegångar. Aristofanes tecknar i en av sina komedier ett ganska elakt porträtt av en äldre atensk medborgare, som infinner sig på torget redan före daggryningen för att säkert få en bra juryplats när domstolen börjar sina förhandlingar. Hans son måste till slut låsa in honom för att hålla honom hemma. I full relief framstår denna träffande karikatyr först mot bakgrunden av antalet jurymän: till en befolkning på c:a 200,000 svarade en jurylista upptagande icke mindre än 6,000 namn. I viktigare mål räknade juryn 501 medlemmar, ja, ibland ända upp till ett par tusen! För att fånga dessa stora skarors intresse måste talen göras så livliga och medryckande som möjligt, vilket har gett dem en alldeles säregen charm och omedelbarhet. Man har vid läsningen en fascinerande känsla av att vandra omkring på gator och torg, in i butiker och privathus och lära känna människorna i deras dagliga liv.
    På några inledande sidor ges en intressant och välskriven översikt öve ratensk rätt och rättegång i allmänhet samt över dåtida retorik.

Kurt Grönfors.

 

Penal reform in England. Introductory essays on some aspects of english criminal policy. Foreword by the right hon. the viscount CALDE COTE, lord chief justice of England. Preface by professor P. H. WINFIELD. Second edition revised and enlarged. London 1946. Macmillan & Co. X + 192 s. Inb. 12 s. 6 d. — English studies in criminal science.Vol. I. Edited by L. RADZINOWICZ and J. W. C. TURNER. Departement of Criminal Science, Faculty of Law, University of Cambridge.

 

    På den praktiska kriminalpolitikens område ha de anglosaxiska länderna lämnat de ojämförligt viktigaste bidragen till den genomgripande utveckling som ägt rum hos oss och annorstädes. Det behöver blott erinras om vill-

702 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.korlig dom och villkorlig frigivning samt om den särbehandling av unga lagöverträdare som med utgångspunkt från det engelska Borstal-systemet under olika namn och under olika former gjort ett segertåg över världen.
    Av engelsk kriminalpolitik ha vi lärt mycket och ha helt säkert ännu mycket att lära. I en synnerligen lättillgänglig och till läsning lockande form redogöres i ett arbete med ovanstående titel för brottsligheten och dess bekämpande i England. Boken är resultatet av ett samarbete mellan experter i de olika ämnen den behandlar, i det att de elva kapitlen skrivits av var sin författare. Läsaren får besked exempelvis om strafflagstiftningens märkliga utveckling, om den villkorliga domens tillämpning i form av övervakning (probation), om Borstal-systemet och om fångvården. För en svensk är det icke minst av intresse att i boken finna en kortfattad och lättbegriplig redogörelse för det invecklade engelska domstolsväsendet i vad det gäller brottmål.
    Vid läsning av boken har man anledning att, såsom så ofta, förvåna sig över engelsmännens lyckliga förmåga att låta sin respekt för traditionen förenas med en kraftig reformvilja, präglad av praktiskt förstånd och sunda mänskliga synpunkter.

I. S.