Processnämndens kursverksamhet inför nya RB:s ikraftträdande har under innevarande höst kommit i gång över hela landet. Början gjordes i Visby d. 22 och 23 aug. med en kurs för ett 30-tal domare, advokater, åkla-

NOTISER. 711gare och polismän från Gotlands län. Kursen leddes av hovrättsrådet E. Söderlund och assessorn N. Rappe. Vid demonstration av ett mål medverkade advokaterna G. Kjällman och N. Wahlberg. »Grupp Hemming-Sjöberg», som består, förutom av advokaten A. Hemming-Sjöberg, av assessorn G.Wilkens samt endera av hovrättsassessorerna B. Lassen och S. Strömberg, har under september opererat i västra Sverige. Gruppen har sålunda hållit tre kurser i Göteborg och en i Borås. I de tre Göteborgskurserna deltogo sammanlagt cirka 320 personer och i Boråskursen 66 personer. Under Göteborgskurserna medverkade vid demonstrationer av mål landsfogdeassistenten T. Bergelin samt advokaterna I. Glimstedt, J. Ramberg och B. Westman samt under Boråskursen t. f. stadsfiskalen G. Bergdahl, advokaterna G. Michelson och E. Grenfors samt jur. kand. G. Lagerberg. »Grupp Hemming Sjöberg» har under oktober hållit två kurser i Malmö och en i Hälsingborg. I de båda Malmökurserna deltogo sammanlagt 167 personer och i Hälsingborgskursen 105 personer. Vid demonstrationer av mål medverkade under Malmökurserna landsfogden A. Eliason samt advokaterna L. Tidfält, G. Linse och B. Öhman samt under Hälsingborgskursen stadsfiskalen J. Sjögren samt advokaterna G. Wilhelmsson, J. P. Möller och B. Linders. I södra Sverige har »grupp Laurin» hållit kurser i Karlskrona d. 10—12, i Kalmar d. 15—17 och i Växjö d. 18—20 sept. samt i Lund d. 9—11 och i Halmstad d. 14—16 okt. Förutom borgmästaren J. Laurin består gruppen av landsfogden G. Persson, assessorn Rappe och advokaten B. Peyron. Deltagarantalet uppgick i Karlskrona till 47, i Kalmar till 48, i Växjö till 63, i Lund till 74 och i Halmstad till 68. Under ledning av häradshövdingen E. Leche, borgmästaren I. Wikström, t. f. landsfogden E. Lindström och advokaten A. Hansson har hållits en kurs i Härnösand d. 3—4 sept., vari deltogo 64 personer, och en kurs i Sundsvall d. 30 sept.—2 okt., vari deltogo 88 personer. Advokaterna A. Melin och H. Lindblom medverkade vid demonstrationer av mål under Härnösandskursen samt advokaterna R. Reimers, G. Abersten och V. Boman under Sundsvallskursen. Häradshövdingen Leche och borgmästaren Wikström ha vidare tillsammans med landsfogden H. Enhörning och advokaten F. Malm lett en kurs i Örebro d. 16—18 okt. I kursen deltogo 102 personer. Advokaterna H. Bergstrand, M. Wistrand, N. Högberg, J. Frenander, H.-G. Grefberg och O. Moberg medverkade vid demonstrationer av mål. Den första kursen i Stockholm hölls d. 18—20 sept. i magistratssalen å Stockholms rådhus. Kursen leddes av rådmannen E. Wilhelmsson, förste stadsfiskalen M. Lundquist och advokaten G. Carlsson. Vid kursen medverkade jämväl stadsfiskalen C.-G. Tisell samt advokaterna B. Lemke, H. Lindahl och T. Flodin. En andra kurs i Stockholm hölls d. 22—24 sept. Denna kurs leddes av advokaten Hemming-Sjöberg, rådmannen E. Tammelin och stadsfiskalen E. Glas. Därjämte medverkade stadsfiskalen Tisell, advokaterna T. Grönfors och I. Skarstedt samt jur. kand. G. Emthén. Under slutet av september och början av oktober höllos i Stockholm ytterligare fyra kurser, tre under ledning av rådmannen Wilhelmsson och en under ledning av advokaten Hemming-Sjöberg. I varje Stockholmskurs deltogo omkring 75 personer. — Processnämndens kurser komma att fortsätta såväl i Stockholm som i övriga delar av landet.

N. R—e.