715    Justitiedepartementet. K. M:t har
    19 sept. 1947 förordnat andre kanslisekreteraren frih. Stefan Stiernstedt att t. v. vara extra föredragande i departementet;
    3 okt. 1947 förordnat utnämnde presidenten i hovrätten för Övre Norrland Carl Romberg att, räknat fr. o. m. 1 okt. 1947, biträda inom departementet med de utredningsuppdrag som överlämnas till honom;
    s. d. förordnat assessorn i Svea hovrätt Harald Skogman att inom departementet biträda med fortsatt utredning ang. reglering av besvärsinstitutet inom förvaltningsförfarande t.
    Statsrådet Danielson har 10 okt. 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande uppdragit åt t. f. expeditionschefen i handelsdepartementet Kurt Holmgren att utarbeta förslag till verkstadga, innehållande för ämbetsverken gemensamma förvaltningsbestämmelser.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 30 juni 1947 tillkallat utnämnde landshövdingen Bertil Fallenius att såsom utredningsman verkställa ny lagstiftning ang. häradsallmänningar och allmänningsskogar i Norrland och Dalarne m. m.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 3 okt. 1947 förordnat revisionssekreteraren Gunnar Bogren att inom handelsdepartementet biträda vid handläggningen av vissa författningsfrågor inom krigsmaterialinspektionens arbetsområde.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 17 okt. 1947 beviljat justitierådet Gustaf Grefberg avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. 28 okt. 1947 ävensom till justitieråd fr. o. m. sistnämnda dag utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Beckman.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 17 okt. 1947 förordnat assessorn i Göta hovrätt Bo Dag att fr. o. m. 22 okt. 1947 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    26 sept. 1947 till t. f. advokatfiskal i Göta hovrätt för tiden 1 okt.—31dec. 1947 förordnat aktuarien i hovrätten Åke Sjögren;
    3 okt. 1947 beviljat lagmannen i Göta hovrätt Birger Aurell avsked från lagmansämbetet med utgången av dec. 1947;
    10 okt. 1947 till vice ordf. å division i hovrätten över Skåne och Blekinge för tiden t. o. m. 30 juni 1952 förordnat hovrättsrådet i samma hovrätt Gunnar Ekström;
    17 okt. 1947 till hovrättsråd i hovrätten för Vä st ra Sverigefr. o. m. 1 jan. 1948:
    dels, med stöd av 16 § A. andra stycket statens allmänna avlöningsreglemente, förflyttat hovrättsrådet i Göta hovrätt Jean Olsson,
    dels transporterat hovrättsråden i Göta hovrätt Erik Ahlgren och Sigurd Wildte,
    dels utnämnt revisionssekreteraren Gunnar Bogren,
    dels transporterat hovrättsråden i Göta hovrätt Torsten Myrland, Per-Otto Hainer, Åke Bonge och Gunnar Ljung,
    dels ock utnämnt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Bengt Lassen;
    s. d. till hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland fr. o. m.1 jan. 1948 utnämnt byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, assessorn i Svea hovrätt Sven Edling, assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge William Gripmark, chefen för jordbruksdepartementets rättsavdelning, assessorn i Svea hovrätt Carl-Henrik Nordlander och e. o. tingsdomaren i Medelpads östra domsaga Georg von Euler-Chelpin samt, sedan förordnande

716 PERSONALNOTISER.meddelats att Edlings och Nordlanders ämbeten skulle föras över stat, assessorn i Svea hovrätt Ivar Mankell;
    s. d. till aktuarie i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt registratorn i nedre justitierevisionen Håkan Bondeson;
    24 okt. 1947 till lagmän i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 1 jan. 1948 dels utnämnt presidenten i De blandade domstolarna i Egypten, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Hugo Wickström, dels ock transporterat lagmannen i hovrätten för Övre Norrland Manne Zuhr;
    s. d. till lagman i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt häradshövdingen i Kalix domsaga Yngve Kristensson; s. d. till hovrättsråd fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt:
    i hovrätten för Övre Norrland assessorn i samma hovrätt Sten Tobieson och e. o. tingsdomaren i Västerbottens västra domsaga Gunnar Lindskog och
    i hovrätten för Nedre Norrland assessorn i Göta hovrätt Curt Mellander;
    s. d. till assessor i sistnämnda hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt adj. ledamoten i Svea hovrätt Carl-Gustaf Asplund.