Vattenöverdomstolen. K. M:t har 10 okt. 1947 förordnat kammarrådet Tom Wohlin att fortf., räknat fr. o. m. 1 juli 1947, t. o. m. 30 juni 1950 vara ledamot i vattenöverdomstolen.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    19 sept. 1947 till häradshövdingar utnämnt i Frosta och Eslövs domsaga hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Elis Melander, i Västerbottens mellersta domsaga hovrättsrådet i Göta hovrätt Gösta Bergström, båda fr. o. m. 1 okt. 1947, och i Luleå domsaga fr. o. m. 1 nov. 1947 hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Olof Östberg;
    3 okt. 1947 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Gästriklands västra och Ångermanlandsvästra domsagor, i den förra domsagan fr. o. m. 1 jan. 1948 och i den senare domsagan fr. o. m. 8 okt. 1947;
    17 okt. 1947 till tingsdomare fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt:
    i Sollentuna och Färentuna domsaga assessorn i Svea hovrätt Sven Nordell,
    i Östbo och Västbo domsaga t. f. tingsdomaren i Torneå domsaga, inskrivnings domaren Klas Nilsson,
    i Vadsbo domsaga assessorn i Göta hovrätt Sven Ruhe,
    i Vättle, Ale och Kullings domsaga e. o. tingsdomaren i domsagan Nils Baumgardt;
    i Östra och Medelsta domsaga e. o. tingsdomaren i Ångermanlands norra domsaga Åke Sahlquist, och
    i Västra Göinge domsaga assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Stig Rosengren.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    19 sept. 1947 till ordf. å rådhusrättens i Malmö andra avdelning under tiden 1 okt. 1947—31 dec. 1950 förordnat vice ordf. å samma avdelning, rådmannen Gustaf Stenmarck;
    10 okt. 1947 till borgmästare i Södertälje fr. o. m. 1 nov. 1947 utnämnt rådmannen i Gävle Olof Engquist;
    17 okt. 1947 till borgmästare i Norrköping fr. o. m. 1 nov. 1947 utnämnt rådmannen i staden Sven Lutteman.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 30 juni 1947 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Viklund att fortf. fr. o. m. 1 juli 1947 t. o. m. 30 juni 1948 vara e. vattenrättsdomare vid Norrbygdens vattendomstol.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har
    10 juli 1947 till vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Kronobergs regemente för tiden till 1947 års utgång förordnat auditören vid samma krigsrätt Thomas Hammar;

PERSONALNOTISER. 717    12 sept. 1947 beviljat utnämnde häradshövdingen i Folkungabygdens domsaga Herbert Fagerström entledigande från förordnanden såsom krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Norrbottens regemente, Norrbottens artillerikår, Bodens artilleriregemente och Bodens ingenjörkår samt i särskilda krigsrätten i Boden;
    19 sept. 1947 förordnat assessorn vid Stockholms rådhusrätt Allan Wirgin att till utgången av år 1947 vara krigsdomare i särskilda krigsrätten i Stockholm;
    26 sept. 1947 förordnat häradshövdingen i Södra Åsbo och Bjäre domsaga Gustaf Axel Eriksson och rådmannen i Hälsingborg Gillis Berencreutz att för tiden 1 okt.—31 dec. 1947 vara krigsdomare resp. vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Skånska kavalleriregementet;
    s. d. förklarat att de borgmästaren i Kristianstad Einar Dörring och rådmannen i samma stad Nils Kamph meddelade förordnanden att vara krigsdomare resp. vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Skånska trängkåren skola upphöra att gälla med utgången av sept. 1947 (krigsrätten sammanslås med krigsrätten för Skånska pansarregementet fr. o. m. 1 okt. 1947).