Förteckning över professor Ernst Kallenbergs viktigaste tryckta skrifter. Tryckort är, där annat ej angives, Lund.
    Om återfall i brott. Akad. avh. 94. — Om forum i brottmål. 96. — Om qvalificeradt erkännande i civilprocessen. 96. — Om förpliktelsen till edition i civilprocessen. Sthlm 96. (Bil. V. t. förhandl. 8:e nordiska juristmötet.) — Föreläsningar öfver lag om ändring i vissa delar af rättegångsbalken den 14 juni 1901. I—II. 02—04. — De ordinära devolutiva rättsmedlen i den svenska civilprocessen enligt 1901 och 1915 års lagstiftning. 15. 2:a uppl. 22. — Svensk civilprocessrätt. Bd I: 1—5. 17—26. 2:a uppl. av I:1 23 och av I:2 26. Bd II:1—7. 27—39. — SvJT. 16: Om kvittning i rättegång. — 20: Några spörsmål ang. ställföreträdarskap i rättegång (rec.). — 22: Modern rättskipning. Den nya danska Retsplejeloven och dess tillämpning. — 27: Om grunderna för en processreform. — 40: Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. Några anteckningar och reflexioner. — Bevisrätten i processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. — 41: Spörsmål angående omröstning till dom i tvistemål med särskild hänsyn till processlagberedningens förslag i ämnet. — 44: Grundfrågor angående domen i tvistemål. — 45: Ytterligare några anmärkningar angående domen i tvistemål. — TfR. 99: Några anmärkningar om bevisskyldighet och presumtioner med hänsyn till civilprocessen. — 05: Spörsmål rörande utsökningslagens tolkning. — 07: Om handelsbolags rättssubjektivitet enligt svensk rätt. 21: H. Munch-Petersen: Den danske Retspleje (rec.). —NJA II. 05: Om aktiebolags företrädande inför domstolar och andra myndigheter. — Nationalek. fören:s förhandl. 08: Revisionen av aktiebolagslagstiftningen. — Ekon. tidskr. 13: Några spörsmål rörande aktiebolagslagens tolkning. En lucka i lagen. — Statsvet. tidskr. 01: Om tjänsteförslag. — Festskrift för Wrede, Hfors 21: Om eget erkännande, särskilt med hänsyn till svensk civilprocessrätt. — Skrifter tillägnade Thyrén, 26: Några anmärkningar om förlikning enligt svensk civilprocessrätt (kap. 20 RB). — Festskrift för Hägerström, Upps. och Sthlm, 28: Uppskovssystemet vid våra underrätter i belysning av gällande lagstadganden. — Särskilda yttranden i Förslag till lag om aktiebolag, Sthlm 08, och i Förslag till strafflag, allm. delen, Sthlm 23. — Dessutom ett flertal uppsatser i tidningar, tidskrifter och uppslagsverk.

Lars Welamson.

 

    SvJT publicerade till Kallenbergs 70-årsdag ett helsidesporträtt, se SvJT 1936 vid s. 325.