KNUT RODHE. Aktiebolagsrätt enligt 1944 års lag om aktiebolag. Utg. genom Hermods korrespondensinstitut. Malmö 1947. Lundgrens Söners boktr. 8 kursbrev om tillsammans 191 sidor jämte innehållsförteckning och sakregister. Kr. 13.00 (med särskilt häfte med lagtext).

 

    I korrespondensundervisningens form har förf. i åtta kursbrev framlagt en redogörelse för den nya aktiebolagslagen. Syftet med kursen har, enligt uttalande i första kursbrevet, varit att förklara de tankegångar, på vilka lagen är uppbyggd, och att visa, vilka problem det gällt att lösa och varför man stannat för den ena eller andra lösningen.
    Att i den föreliggande formen framlägga den delvis invecklade aktiebolagsrätten måste givetvis möta åtskilliga svårigheter. Förf. synes emellertid ha skilt sig från sin uppgift på ett mycket tillfredsställande sätt. Kursen ger ej endast på ett lättfattligt sätt en förklaring av aktiebolagsrättens huvudproblem utan lämnar en utförlig redogörelse för centrala delar i lagen. Även vissa rättsregler utom den egentliga aktiebolagsrätten beröras, såsom den provisoriska lagstiftningen om vinstutdelningsbegränsning, skuldebrevslagens regler om godtrosförvärv samt vissa bestämmelser i strafflagens bedrägerikapitel.
    Kursbrevens användande underlättas av ett register med sidhänvisningar såväl för de olika ämnen som beröras i breven som för aktiebolagslagens enskilda paragrafer.

E. H.