Författningar ang. magistrater och rådhusrätter. Under oktober och november 1947 har K. M:t utfärdat nya eller ändrade arbetsordningar (stadgor) för magistraterna och rådhusrätterna i så gott som samtliga de städer, vilka skola behålla egen jurisdiktion. I samband därmed har d. 31 oktober 1947 utfärdats en KK med vissa bestämmelser ang. rådhusrätt och magistrat (SFS nr 825). Denna reglerar bl. a. frågorna om tillsättande av assessorer — de skola utnämnas av K. M:t efter magistratens och stadsfullmäktiges hörande — och av övriga lagfarna ordinarie och icke-ordinarie befattningshavare (utom borgmästare och rådmän). Vidare ges föreskrifter om beviljande av ledigheter och förordnande av vikarier, om rätt till bisysslor och om rätt för magistraten att förordna kanslipersonal att på eget ansvar eller under överinseende av lagfaren befattningshavare verkställa vissa rutinbetonade göromål. I kungörelsen ha intagits vissa, nu i spridda författningar meddelade föreskrifter om behörighet för vikariat och skyldighet att övergå till ny befattning m. m.

B. L.

 

    Planläggningen av det nordiska lagstiftningsarbetet. Statsrådet Zetterberg, som givit en redogörelse för denna fråga i oktoberhäftet av SvJT (1947 s. 561 ff), har anhållit att härtill få lämna följande kompletterande uppgifter. Den »P.M. angående ett permanent organ för det nordiska samarbetet på lagstiftningens område», vilken omnämnes s. 572, föreligger i stencilerad form. Den har utarbetats inom justitiedepartementet av lagbyråchefen Sven Edling och har i vissa delar legat till grund för det senare avsnittet av framställningen i SvJT.

Red.

 

    Lagrådet har, sedan senaste notis lämnats, d. 9 okt. 1947 avgivit utlåtande över förslag till lag om sambruksföreningar jämte följdlagar. Föredragande: revisionssekreteraren Hjalmar Nordfelt.

B. L.

 

    Ur Svensk författningssamling 1947.

 

    788. KK 26 sept. 1947 om ersättning av allmänna medel till personer som höras under förundersökning i brottmål.
    789. KK 24 okt. 1947 ang. ersättning för förundersökning i nådeärende.
    790. KK 24 okt. 1947 ang. ersättning till åklagare samt biträde åt häktad i ärende rörande utlämning av förbrytare.
    802. KK 31 okt. 1947 ang. fastställelse av tabell till ledning vid uträknandet av kvarlåtenskapsskatt.
    807. KK 24 okt. 1947 om ändrad lydelse av 5 § förordn. d. 12 juli 1907 (nr 55) ang. de slag av papper, bläck, skrivmaskin- och stämpelfärger, som må till vissa offentliga handlingar användas.

B. L.