786 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Tidsskrift for rettsvitenskap (1946 h. 5; 1947 h. 1, 2). I sista häftet för 1946 s. 481—499 återges den av prof. JOHS. ANDENÆS i november 1946 hållna installationsföreläsning om »Straffens formål», vilken utförligt recenserats av presidenten Schlyter i SvJT 1947 s. 382 ff. Häftet innehåller vidare »Om samverkande orsaker till ett försäkringsfall» av jur. dr VÄINÖ VIHMA (s. 500—524) samt fortsättningen av høyesterettsdommer ERIK SOLEMS skildring av »Holberg som jurist». Solem citerar en strof av Holberg om hur romarna stiftade lag; dess innehåll är värt att beaktas.

 

Naar i det gamle Rom en Lov var foreslaaet,Ved Opslag blev den først for Folket gjort bekjendt. I dets Forsamling blev derpaa den gjennemgaaet, Man talte for og mod, den ud og ind blev vendt. Slig Omhu for sin Lov vi see de Gamle bære; Men derfor staaer den end, skjønt Sekler gik og kom.

 

Det sista spörsmål som Solem diskuterar är det om Holberg var juristfiende och konstaterar i den delen att »Holberg hverken hatet jus eller var like gyldig for rett og rettferd» men att han hatade »humbug, unødig formalism eog juristeri»; det var fördenskull Holberg i sina epigram gick så hårt fram mot domare och sakförare.
    1947 h. 1 innehåller: Prof FREDE CASTBERG »Voteringsreglene i Folkeforbundet og De forente Nasjoner» (s. 3—35) med flera praktiska illustrationer av hur dessa regler gjorts till föremål för olika tolkning; dr jur. C. W. WESTRUP »De XII Tavlers Love» (s. 36—95), en materialrik redogörelse för den gamla lagen samt dess rättsliga och politiska betydelse (inom parentes må påpekas, att av de lagens ord »hvis Betydning ikke kendes» sanates och obvagulare förekomma hos KLOTZ med tolkningar som rec. dock ej tilltror sig att kunna bedöma ur synpunkten av deras riktighet samt att lessus, förutom hos CICERO i De legibus också förekommer hos PLAUTUS, ävensom ifrågasättas om BONFANTES S. 94 återgivna omdöme om L XII T verkligen innebär någon överdrift); sekr. i Haagdomstolen EDVARD HAMBRO »Noen bemerkninger om forholdet mellom norsk rett och folkerett» (s. 96—110).
    Av innehållet i h. 2/1947 må nämnas »Den internationella privaträttens problem» av prof. TORSTEN GIHL (s. 121—153) samt »Nogle Bemærkninger om dansk Rets Stilling med Hensyn til Mangelsbeføjelser ved Køb af fast Ejendom» av landsdommer P. SPLETH (s. 154—205).

 

    Nordisk Tidsskrift for Strafferet (1947 h. 2—4). H. 2 innehåller en längre artikel av byretsdommer THEODOR PETERSEN »Om strafudmaaling» (s. 75—100) samt en redogörelse för danskt fängelseväsen under 1946av vice direktør AXEL HYE-KNUDSEN (s. 101—113), varav framgår att fångantalet visserligen nedgått avsevärt — från c:a 19,000 i oktober 1945 till 11,202 vid utgången av 1946 — men att de permanenta anstalterna under året dock varit i hög grad överbelagda och att ett stort antal fångar, inemot 4,000, varit intagna i provisoriska fångläger av olika karaktär. Bland recensionerna märkes en av prof. Einar Sjövalls Rättsmedicin (del III av Schlyters Kriminologisk handbok) skriven av prof. KNUD SAND (s. 128—130), vilken förklarar, att Sjövall »har med sin udmærkede bog udfyldt et savn og

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 787løst sin opgave paa en særdeles vellykket maade». — Dubbelhäftet 3—4 innehåller ett flertal uppsatser, däribland »Kriminologi och etiologisk forskning» av prof. THORSTEN SELLIN (s. 145—158), »Verkställighet och differentiering» av aktuarien GÖSTA RINGIUS (s. 210—217) samt redogörelse för fångvården i Finland 1945 och i Sverige 1946. Slutligen ges av politiadvokat A. LOTINGA (s. 238—242) en intressant redogörelse för »I 1 centro internazionale di studi di difesa sociale» med en presentation av dess program och främsta stöttepelare samt ett referat av innehållet i första häftet av des stidskrift »Rivista di difesa sociale».