Ny præsident i Vestre Landsret. Efter knap 3 1/2 års funktionstid er præsidenten for Vestre Landsret Frederik Vest afgået ved døden og er blevet efterfulgt af landsdommer Carl Bang, der siden 1926 har haft sæde i landsretten. Præsident Bang, der er født i 1888, blev juridisk kandidat i 1912 og var indtil 1915 amtsfuldmægtig, hvorefter han ansattes i Inden rigsministeriet. Ved de sønderjyske landsdeles genforening med Danmark i 1920 udnævntes han til amtsassessor i Åbenrå Amt. Præsident Bang har udgivet flere arbejder, omhandlende forsørgelses- og indfødsretslovgivningen, og er medredaktør af Vestre Landsretstidende.

Fh.

 

    Århus Universitet. Ved det jyske universitet er der blevet oprettet tonye juridiske professorater, som er blevet besat med dr. jur. Torben Lundog dr. jur. Max Sørensen.
    Professor Lund, der er født i 1902, blev efter embedsexamen sekretær i Undervisningsministeriet og udnævntes i 1938 til økonomiinspektør ved Nationalmuseet. Siden 1945 har han været konstitueret som dommer i Østre Landsret og siden 1944 tillige været lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. I 1944 erhvervede professor Lund den juridiske doktorgrad for afhandlingen »Billedkunsten i retlig belysning», jfr. SvJT 1944 s. 474.
    Professor Max Sørensen er født i 1913 og fik efter sin embedsexamen ansættelse i Udenrigsministeriet, hvor han ved sin udnævnelse til professor var fuldmægtig. I 1935 tildeltes der ham Københavns Universitets guldmedaille for besvarelsen af den stillede prisopgave »At fremstille betingelserne for traktaters afslutning efter folkeretten og efter Danmarks og de vigtigste fremmede landes forfatninger», og i 1946 opnåede han den juridiske doktorgrad på afhandlingen »Les sources du droit international», som er anmeldt i The international Law Quarterly 1947 s. 255.
    Fagfordelingen mellem de juridiske professorer ved Århus Universitet bliver fremtidig således, at professor Rasting forelæser over obligationsretten, professor Illum over ejendomsretten, professor Lund over borgerlig ret, person-, familie- og arveretten samt forfatter- og kunstnerretten og professor Sørensen over den offentlige ret samt international privatret. Strafferet og nroces undervises der således endnu ikke i.

Fh.

 

    Onni Johannes Heinonkoski †. Justitierådet Onni Johannes Heinonkoski avled d. 18 okt. 1947. Han var född i Heinola 1883, avlade rättsexamen 1905, blev vice häradshövding 1908 och erhöll jur. kand. grad 1926. Han blev 1913 assessor i Viborgs hovrätt, beviljades på egen begäran avsked 1917, men utnämndes s. å. först till notarie och sedan ånyo till assessor i hovrätten. Han blev 1919 häradshövding i Mäntyharju domsaga, därifrån han 1930 erhöll transport till Stranda domsaga. Till justitieråd utnämndes han 1934. Bland de särskilda offentliga uppdrag, som anförtrotts honom, må nämnas uppdraget att jämte prof. O. Hj. Granfelt utarbeta förslag till reform av rättegångsväsendet utan förändringar av domstolsorganisationen (Kommittébetänkande nr 10/1920). Justitierådet Heinonkoski sysslade även med juridiskt författarskap och har publicerat ett stort antal uppsatser i olika tidskrifter.

B. P-n.

 

    Nya borgmästare i Helsingfors. De båda borgmästartjänsterna i Helsingfors blevo lediga genom att politieborgmästaren, förre senatorn Leo Ehrnrooth uppnådde stadgad avgångsålder d. 10 mars 1947 och justitie-

792 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.borgmästaren, lagmannen Antti Candolin avled d. 1 juni 1947. Tjänsterna återbesattes d. 22 okt. 1947, då högsta domstolen till justitieborgmästare utnämnde justitierådet Heikki Tauleri och till politieborgmästare regeringsrådet Weio Henriksson.
    Justitieborgmästaren Tauleri hade endast något över ett år varit justitieråd (se om honom SvJT 1946 s. 716).
    Politieborgmästaren Henriksson är född i Pojo 1903, avlade högre rättsexamen 1930 och blev vice häradshövding 1932. Han har tjänstgjort inom länsförvaltningen såsom länsman och landssekreterare samt därefter vid socialministeriet, där han 1943 blev regeringsråd (motsvarande statssekreterare eller expeditionschef) och chef för ministeriets byrå för bostadsärenden. Den senaste tiden har han åtnjutit tjänstledighet från socialministeriet och i stället tjänstgjort såsom verksamhetsledare för hyresnämnderna i Helsingfors.

B. P-n.