SvJT:s redaktion. Jur. dr Ivar Strahl åtnjuter t. v. under 1948 för vetenskapligt arbete ledighet från uppdraget såsom biträdande redaktör.

 

    Nytt justitieråd. Som s. 715 omnämnts har K.M:t d. 17 okt. 1947 till justitieråd fr. o. m. d. 28 okt. 1947 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Beckman. Justitierådet Beckman är född 1902 och blev jur. kand. 1923. Efter tingssittning i Sollentuna domsaga har han tjänstgjort i Svea hovrätt, där han blev assessor 1934 och hovrättsråd 1940. Efter hovrättensförordnande har han hållit flera stora rannsakningar, bl. a. 1936—37 med den s. k. Salaligan. I lagstiftningsarbetet har han deltagit på skilda fält. Han var 1933—35 notarie och sekreterare i jordbruksutskottet, medverkade 1935—36 inom socialdepartementet till utarbetandet av lagen om förenings- och förhandlingsrätt samt har sedan 1937 deltagit i straffrättskommitténs utarbetande av nya lagregler om de särskilda brotten. Beckman var 1943—45 ordf. i interneringsnämnden samt är sedan 1941 medlare i äktenskapstvister i Stockholm och sedan 1944 ställföreträdare för JO. Han har av trycket utgivit »Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott» (jämte Ekeberg och Strahl, 3 uppl. 1945), »Studier över brottsligheten och dess bekämpande i Sverige» (1947) samt ett flertal tidskriftsartiklar, bl. a. rättsfallsöversikter i familjerätt och om mäklarprovision i SvJT.

 

    De nya hovrättspresidenterna. Som förut (s. 479) meddelats har K. M:t till presidenter fr. o. m. 1 jan. 1948 utnämnt i hovrätten för västra Sverige presidenten i hovrätten för Övre Norrland Holger Elliot, i hovrätten för Övre Norrland expeditionschefen i justitiedepartementet Carl Romberg samt i hovrätten för Nedre Norrland häradshövdingen i Medelpads östra domsaga Knut Elliot.

 

    Presidenten Holger Elliot är född i Stockholm 1887, blev. jur. kand. i Uppsala 1910, assessor i Svea hovrätt 1919, t. f. rev.sekr. 1921, hovrättsråd 1926 och rev.sekr. 1929. 1930—1933 var han MO (sedan 1928 MO:s ersättare), utnämndes 1933 ånyo till hovrättsråd och blev 1936 president i den samma år inrättade hovrätten för Övre Norrland. Presidenten Elliot har anlitats för ett flertal lagstiftningsuppdrag, bl. a. i

PERSONALNOTISER. 799justitiedepartementet rörande krigslagstiftningen (1925—1926) och rättshjälp åt mindre bemedlade (1939—1940) samt i socialdepartementet rörande arbetarskyddslagstiftningen (1926—1927).
    Presidenten Romberg är född i Jönköping 1895, blev fil. kand. 1914 och jur. kand. 1920 (Uppsala), assessor i Göta hovrätt 1930, t. f. rev.sekr. 1933 och hovrättsråd s. å. Från 1931 hade han lagstiftningsuppdrag inom justitiedepartementet, blev 1933 byråchef för lagärenden där och 1938 expeditionschef. Under kriget var han vice ordförande och souschef i statens informationsstyrelse. Som ensam utredningsman har han utgivit »Om grunderna för en lagstiftning ang. ideella föreningar» (1938). Hans senaste uppdrag avsåg ordförandeskapet i fiskerättskommittén, som nyligen avslutat sitt arbete (jfr s. 685 ff).
    Presidenten Knut Elliot är född i Karlskrona 1897, blev jur. kand. i Stockholm 1919, assessor i Svea hovrätt 1930, e. rev.sekr. 1933 och hovrättsråd 1936. Sedan han biträtt som sakkunnig i jordbruksdepartementet, blev han statssekreterare där 1935 samt statssekreterare i handelsdepartementet 1937. Han utnämndes 1944 till häradshövding i Medelpads östra domsaga. Bland hans lagstiftningsuppdrag må nämnas ordförandeskapet i stadsplaneutredningen 1942 (jfr SvJT 1942 s. 442, 1943 s. 605 samt 1945 s. 709 ff).